OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DŹWIGU OSOBOWEGO DOSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

56 KBPobierzPodgląd pliku

OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DŹWIGU OSOBOWEGO

OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DŹWIGU OSOBOWEGO

70 KBPobierzPodgląd pliku

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe

163 KBPobierzPodgląd pliku

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”

299 KBPobierzPodgląd pliku
257 KBPobierzPodgląd pliku
399 KBPobierzPodgląd pliku
218 KBPobierzPodgląd pliku
320 KBPobierzPodgląd pliku
455 KBPobierzPodgląd pliku
188 KBPobierzPodgląd pliku

 

 


 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

ZAMAWIAJĄCY:

…………………..

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Oferta w postępowaniu na ”Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Dane Instytucji Finansowej

Nazwa Instytucji Finansowej: …………………………………………………….........

                                                …………………………………………………………..

                                               …………………………………………………………...

Adres:                                    ……………………………………………………………

                                               ……………………………………………………………

                                               ……………………………………………………………

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”, składamy niniejszą ofertę:

1.      Tabela I – ceny

 

Wyszczególnienie

Procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku

Wynagrodzenie za zarządzanie PPK (art. 49 ust. 1 ustawy o PPK)

 

Wynagrodzenie za osiągnięty wynik (art. 49 ust. 3 ustawy o PPK)

 

 

 

2.      Tabela II – kryteria oceny eksperckiej

 

KRYTERIUM

Ilość/wartość

Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na 31.12.2020 r.

 

Liczba placówek dostępnych na terenie miasta Kołobrzeg na dzień 31.12.2020 r.

 

Wynik finansowy Instytucji Finansowej na dzień 31.12.2020r.

 

Wartość zarządzanych aktywów netto w PLN na dzień 30.12.2020r.

 

 

3.      Ilość programów emerytalnych, w których posiada doświadczenie (proszę zaznaczyć „x” w przypadku posiadania doświadczenia): 

 OFE                 IKE           IKZE         PPE           PPO

 

4.      Dodatkowe benefity dla pracowników:

 

L.p.

Dodatkowe korzyści dla pracowników

Nr załącznika z opisem

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1)      ………………………………………………………………………

2)      ………………………………………………………………………

3)      ……………………………………………………………………….

4)      ……………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIA:

1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym

2. Oświadczam, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

3. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym, udostępnionym przez Zamawiającego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

4. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

5. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

8. Przyjmuję do wiadomości, że informacje zawarte w niniejszym formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i wyrażam zgodę na ich udostępnienie w trybie ww. ustawy.

 

 

 

…………………, dn. …………….                         ……………………………………………

(MIEJSCOWOŚĆ)    (DATA)                                 (PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ

 


 

 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

 

 

 

1.      Posiadam uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018r. poz. 2215 z późn.zm.)

2.      Posiadam doświadczenie oraz uprawnienia do świadczenia usług, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

3.      Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami umożliwiającymi wykonanie zamówienia

4.      Znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.

 

 

…………………, dn. …………….                         ……………………………………………

(MIEJSCOWOŚĆ)    (DATA)                                 (PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ

 

 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

 

 OŚWIADCZENIE

 

o braku powiązań kapitałowych lub osobowych na „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

 

 

 

oświadczam, że jestem/ nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

 

 

 

 

…………………, dn. …………….                         ……………………………………………

(MIEJSCOWOŚĆ)    (DATA)                                 (PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik nr 3  

do Regulaminu zamówień publicznych

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY

z dnia 23.12.2019r.

ZAMÓWIENIA, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 euro

1.       Przedmiot zamówienia:

OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1

2.       Szczegółowy opis zamówienia

MONTAŻ INSTALACJI I OPRAW OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

- montaż listew elektroinstalacyjnych

- układanie przewodu kabelkowego

- przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny

- montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych

- przygotowanie pod oprawy oświetleniowe podłoża

- montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych (oprawa ewakuacyjna STARLET 

  EXTERNAL SO, oprawa ewakuacyjna ORION LED 7W, oprawa ewakuacyjna STARLET

   EXETRNAL SC )

- mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły

- montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-

  Biegunowego

- pomiar oświetlenia

- pomiar rezystencji izolacji 1fazowych – pierwszy

- pomiar rezystencji obwodów 1fazowych – za każdy następny pomiar

2.PRZERÓBKA OPRAW ISTNIEJĄCYCH, DEMONTAZ MODUŁÓW OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO.

          - odłączenie modułów ewakuacyjnych w oprawach istniejących

3.       Rozeznanie rynku

Wysłano zapytanie cenowe do:

1.       Instalacje Elektryczne, Tomasz Ściepuro 78-100, Ul. Jaśminowa 5

2.       ELE-VIS Sp z o.o.  UL. Al. Wojska Polskiego 33, 65-077 Zielona Góra

3.       Zakład Elektryczny i Automatyka Grzewcza Andrzej Maciejczyk, ul. Bałtycka 5               78-100 Kołobrzeg

 4. Porównanie ofert:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 23.12.2019 r. wpłynęły następujące oferty:

Nr Oferty

Nazwa i adres firmy

Wartość brutto zł

Termin realizacji

1.

Instalacje Elektryczne, Tomasz Ściepuro 78-100, Ul. Jaśminowa 5

35 130,00

31.12.2019r.

2

ELE-VIS Sp z o.o.  UL. Al. Wojska Polskiego 33, 65-077 Zielona Góra

38 000,00

31.12.2019r

3

Zakład Elektryczny i Automatyka Grzewcza Andrzej Maciejczyk, ul. Bałtycka 5                          78-100 Kołobrzeg

33 000,00

31.12.2019r.

W Załączeniu przesłane  (e-mailem, pocztą) oferty.

4.       Wybór oferty.

Zakład Elektryczny i Automatyka Grzewcza Andrzej Maciejczyk, ul. Bałtycka 5                               78-100 Kołobrzeg

Uzasadnienie wyboru.

Oferta złożona przez wyżej wskazaną firmę spełniła kryteria zamówienia.

6.Oferowana kwota:   26 829,27     (zł netto) ,  33 000,00 (zł brutto)

7.Termin wykonania:

31.12.2019 r.

 

  

 


 

Załącznik nr 2

 Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

o wartości nieprzekraczającej kwoty

wskazanej w art. 4. pkt 8

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

               

Kołobrzeg, 18.12.2019 r.

 

 

Przedszkole Miejskie nr 1

Ul. Zygmuntowska 38                                     

78-100 Kołobrzeg       

 

 

 

Zapytanie ofertowe

1.Nazwa firmy

Zamawiającego:

Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu

2.Osoba do kontaktu:

Dyrektor – Marta Żemojtel

3.Ulica:

Zygmuntowska

4.Numer:

38

5.Miejscowość:

Kołobrzeg

6.Kod pocztowy:

78-100

7.Województwo:

Zachodniopomorskie

8.NIP:

671-17-84-944

9.Numer telefonu:

94 35 227 12, 785 660 041

10.Adres e-mail:

m.zemojtel@pm1kg.pl

 

 

Dotyczy przedmiotu zamówienia:  OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1

Parametry zamówienia:

  1. MONTAŻ INSTALACJI I OPRAW OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

- montaż listew elektroinstalacyjnych

- układanie przewodu kabelkowego

- przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny

- montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych

- przygotowanie pod oprawy oświetleniowe podłoża

- montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych (oprawa ewakuacyjna STARLET  

  EXTERNAL SO, oprawa ewakuacyjna ORION LED 7W, oprawa ewakuacyjna STARLET

   EXETRNAL SC )

- mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły

- montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-

  Biegunowego

- pomiar oświetlenia

- pomiar rezystencji izolacji 1fazowych – pierwszy

- pomiar rezystencji obwodów 1fazowych – za każdy następny pomiar

 

2. PRZERÓBKA OPRAW ISTNIEJĄCYCH, DEMONTAZ MODUŁÓW OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO.

              - odłączenie modułów ewakuacyjnych w oprawach istniejących

 

Proszę o złożenie oferty cenowej na wykonanie powyższych prac z uwzględnieniem kosztów materiałów, robocizny.

 

1.Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto, termin płatności  i czasu wystawienia  faktury.  

2.Wykonawca złoży ofertę drogą elektroniczną lub w zaklejonej kopercie skierowanej na adres                Zamawiającego wraz z oznaczeniem  „Oferta na OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1”.

 3.Termin składania ofert upływa dnia 23.12.2019 r. o godz. 10.00, oferty należy przesyłać na adres     m.żemojtel@pm1kg.pl lub składać w kancelarii przedszkola w dni powszednie w godz. 8.00-15.00.

4.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym        w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie zamknięcia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub unieważnienia postępowania po tym terminie.

6.Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

7.Termin realizacji zamówienia  31.12.2019 r.

 

Dane do faktury:

Faktura płatna przelewem

NABYWCA:

Gmina Miasto Kołobrzeg

Ul. Ratuszowa 13

78-100 Kołobrzeg

NIP 6711698541

 

ODBIORCA:

Przedszkole Miejskie Nr 1z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima

ul. Zygmuntowska 38

78-100 Kołobrzeg

 

Zamawiający

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu

 

 

 

 


 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego  Nr 1 w Kołobrzegu informuje, że na zapytanie ofertowe       z dnia 13.12.2018 r. dotyczącego wykonania sieci monitoringu w  Przedszkolu  Miejskim nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu, złożono 2 oferty.

Do realizacji zadania wybrano firmę; KAMSAT Łukasz Świecki  , która spełniła najlepsze kryteria zapytania ofertowego pod względem standardu jakościowego urządzeń odnoszącego się do przedmiotu zamówienia oraz najkorzystniejszą ofertę od względem ekonomicznym.

Nr

 

Nazwa i adres firmy

 

Wartość brutto zł

 

Termin realizacji

1.

KAMSAT Łukasz Świecki ,

 ul. Jedności Narodowej 27B 78-100 Kołobrzeg.

 

18 360,23

 

31.12.2018 r.

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

o wartości nieprzekraczającej kwoty

wskazanej w art. 4. pkt 8

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

               

Kołobrzeg, 13.12.2018 r.

Przedszkole Miejskie nr 1

Ul. Zygmuntowska 38

78-100 Kołobrzeg                                                                                                               

Zapytanie ofertowe

1.Nazwa firmy

Zamawiającego:

Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu

2.Osoba do kontaktu:

Dyrektor – Marta Żemojtel

3.Ulica:

Zygmuntowska

4.Numer:

38

5.Miejscowość:

Kołobrzeg

6.Kod pocztowy:

78-100

7.Województwo:

Zachodniopomorskie

8.NIP:

671-17-84-944

9.Numer telefonu:

94 35 227 12, 785 660 041

10.Adres e-mail:

m.zemojtel@pm1kg.pl

 

Dotyczy przedmiotu zamówienia: WYKONANIE SIECI MONITORINGU

Parametry zamówienia:

DANE TECHNICZNE

 

Ilość

KAMERA IP TUBOWA

Rodzaj przetwornika: CMOS, ROZDZIELCZOŚĆ 2560X1440,Ogniskowa obiektywu:2.8-12mm.Widoczność w nocy:40m.

 

7

SWITCH POE  10-PORTÓW(8xPoe+2Xuplink)

Rodzaj obudowy: Rack /Desktop ,Porty GigaEthernet:10,Liczba portów Poe:8

1

DYSK SEAGATE SkyHawk ST4000VX0074TB

Seria Seagate: SkyHawk, Typ dysku :HDD : Rodzaj dysku CCTV. Format szerokości:3,5 cala. Pojemność dysku:4 TB

1

Obudowa

 

1

KABEL KAT.5E U/UTP PVC SKRĘTKA

Kategoria okablowania:kat.5E,Zastosowanie:Wewnętrzne,Konstrukcja:U/UTP, Powłoka :PVC, Izolacja: HDPE 0,88mm

305

KABEL TELEINFORMATYCZNY KAT.5E F/UTP ZEWNĘTRZNY SUCHY

Kategoria okablowania: kat.5E,Zastosownie:Zewnętrzne,konstrukcja:F/UTP, Powłoka: UV,

Izolacja: HDPE 1,02mm

305

Monitor LED 24’’ HDMI AM

Przekątna ekranu: 24 cali,Rozdzielczość:1920x1080,

Format ekranu:16:9,Praca ciągła:Nie

 

1

UCHWYT TV

 

1

KABEL HDMI 3M

Pozłacane złącza: tak ,Obsługiwane rozdzielczość: 480p,567p,720p,1080i,2k,4k,Długość kabla HDMI-HDMI:3m,StandartaHDMI:1.4

1

 

 

MYSZ BEZPRZEWODOWA

 

1

KAMERA IP KOPUŁOWA

Rodzaj przetwornika: CMOS, Rozdzielczość 2560x1440,Ogniskowa obiektywu:2.8mm,Widoczność w nocy: 30m,Audio nie.

1

REJESTRATOR 20-KANAŁOWY

Maksymalna obsługiwana rozdzielczość:2MPX(FULL HD),Ilość obsługiwanych dysków:2sz.,Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych [TB]:8,Ilość wejść audio:4szt.,Złącza HDMI:Tak

1

LISTWY ELETROINSTALACYJNE

 

30

MATERIAŁY MONTAŻOWE

 

1

MONTAŻ I KONFIGURACJA

 

8

ZAMEK SZYFROWY VIDOS ZS52

Napięcie zasilacza:12V, Współczynnik ochronny obudowy: IP65, Typ weryfikacji: Karta i kod, Pobór prądu w stanie pracy:110mA

1

KARTA ZBLIŻENIOWA 125kHz UNIQUEPROCOMM z nadrukowanym kodem

Typ: Karta, Częstotliwość pracy transpondera: 125 kHz

200

ZACZEP ELEKTRA R4 12V – z pamięcią wewnętrzną, z blokadą

Rodzaj montażu: Symetryczny, Nacisk na drzwi: 300 kg, Wymiary zaczepu: 21x29x68 mm, Wymiary zwory: bd., Wymiary płytki bd.

1

ZASILACZ MEAN WELL

DR-15-12 7071

Klasa szczelności: nie dotyczy, Napięcie wyjściowe: 12V, Napięcie zasilające zmienne: 100- 240V, 50-60Hz, Moc zasilacza: 15W, Optyczna sygnalizacja pracy: Tak

1

WKŁADKA ZAMKA

 

1

MONTAŻ I KONFIGURACJA

 

1

 

Termin realizacji zamówienia:  31.12.2018 r.

Oferta powinna zawierać: cenę netto i brutto, termin płatności (przelew 14 dni) od czasu wystawienia faktury. Ofertę należy złożyć osobiście do dnia 19.12.2018 r. do  godziny  12:00                                        w Sekretariacie  Przedszkola Miejskiego     Nr 1  w Kołobrzegu.

Z poważaniem: Marta Żemojtel

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kołobrzeg

O.II.371.1.2018                                                                                                                                 Załącznik nr 3

 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY

z dnia 14.08.2018r.

ZAMÓWIENIA, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 euro

 

1.       Przedmiot zamówienia

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE – PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ISTNIEJĄCYCH NA NOWY ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JULIANA TUWIMA W KOŁOBRZEGU.

2.       Szczegółowy opis zamówienia:

Zamówienie należy wykonać zgodnie z parametrami  zamówienia

 

3.       Rozeznanie rynku:

Zapytanie zostało zamieszczone na stronie BIP przedszkola nr 1 oraz

wysłano zapytanie cenowe do:

1.       DECO RAUM – PIOTR WRONIAK ul. Kupiecka 3B U-1 78-100 KOŁOBRZEG

2.       FIRMA USŁUGOWA -  DARIUSZ PULCYN SŁOWIENKOWO 5, 76-038 DOBRZYCA

3.       USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE  DAWIDZIUK MIROSŁAW ul. WOJSKA POLSKIEGO 18m15  78-100 KOŁOBRZEG

 

 

       4. Porównanie ofert:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 13.08.2018 wpłynęły   za pośrednictwem – złożenie w kancelarii przedszkola, następujące oferty:

Nr Oferty

Nazwa i adres firmy

Wartość brutto zł

Termin realizacji

1.

 

USŁUGI REMONTOWO –BUDOWLANE MIROSŁAW DAWIDZIUK

140 958,00

30.09.2018R.

2.

FIRMA USLUGOWA

DARIUSZ PULCYN

125 952,00

30.09.2018R.

 

5.Wybór oferty.

FIRMA USŁUGOWA -  DARIUSZ PULCYN

SŁOWIENKOWO 5,

 76-038 DOBRZYCA

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez wyżej wskazaną firmę spełniła kryteria zamówienia.

 

6.Oferowana kwota : 102 400,00 (zł netto), tj. 125 952,00 (zł brutto)

 

7.Termin wykonania: Nie później niż do 30.09.2018r.

 

 

                                                                               

 

załącznik nr 2
do Regulaminu
udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty
wskazanej w art. 4. pkt 8
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

    Kołobrzeg, 08.08.2018 r.
Przedszkole Miejskie Nr 1
Z Oddziałami Integracyjnymi
im. Juliana Tuwima
78-100 Kołobrzeg

Zapytanie ofertowe

1.Nazwa firmy
Zamawiającego:    Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu
2.Osoba do kontaktu:    Dyrektor – Marta Żemojtel
3.Ulica:    Zygmuntowska
4.Numer:    38
5.Miejscowość:    Kołobrzeg
6.Kod pocztowy:    78-100
7.Województwo:    Zachodniopomorskie
8.NIP:    671-17-84-944
9.Numer telefonu:    94 35 227 12, 785 660 041
10.Adres e-mail:    m.zemojtel@pm1kg.pl

DOTYCZY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE – PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ISTNIEJĄCYCH NA NOWY ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JULIANA TUWIMA   W KOŁOBRZEGU.
 1. Zakres prac:    Roboty ogólnobudowlane:
Demontaż istniejącej stolarki
Demontaż urządzeń sanitarnych
Wyburzanie ścian działowych
Murowanie nowych  ścian
Wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej i elektroenergetycznej zgodnie z projektami branżowymi
Roboty wykończeniowe
Montaż urządzeń sanitarnych

Przedmiar
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Zakres prac i wycena do poniesienia należąca do Przedszkola Miejskiego Nr 1
Roboty ogólnobudowlane - Przystosowanie Pomieszczeń Istniejących na Nowy Oddział Przedszkolny w Przedszkolu Miejskim NR 1 w Kołobrzegu


Obmiar  robót budowlanych
Przedszkole Miejskie NR 1 w Kołobrzegu
Nr poz.    Opis robót    Jm    Ilość
1    2    3    4
1    Zabezpieczenie podłóg folią budowlaną          
     okna    1,70*0,85*2    m2    2,9
     1,76*1,77*2*2    m2    12,5
     2,17*2,14*2    m2    9,3
     posadzka    5,72*2,00    m2    11,4
     14*2,00    m2    28
     razem    m2    64,1
2    Rozebranie okładziny ściennej          
     łazienki istniejące 03,06    (1,31+1,72)*4*2,20    m2    26,66
     przedsionek 02    (1,37+1,71)*2*2,20    m2    13,55
     pomieszczenia 03    1,20*1,60    m2    1,92
     minus otwory    -0,80*2,05*4    m2    -6,56
     razem    m2    35,57
3    Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej          
     pomieszczenie nr 06 i 03    (1,31+1,71)*2,20*2    m2    13,288
     pomieszczenie nr 01    1,20*1,60    m2    1,92
     razem    m2    15,208
4    Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł wraz płytkami na zaprawie cementowo-wapiennej          
     pom. nr 07    5,72*2,98    m2    17,046
     pom. nr 06    (1,31+1,70)*2*2,98    m2    17,94
     pom. nr 02    1,37*2,98    m2    4,083
     minu otwory    -0,80*2,05*3    m2    -4,92
     pom.nr 01    5,72*2,98    m2    17,046
     razem    m2    51,195
5    Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej          
     2,50*2,70*0,28    m3    1,89
6    Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie          
     pom. nr 01,04,05,07    15,26+10,66+13,91+15,04    m2    54,87
7    Usunięcie z budynku gruzu          
          m3    16
8    Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km + utylizacja          
          m3    16
9    Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km+ utylizacja          
          m3    16
10    Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych          
     pom. nr 02,03,06    2,45+2,27+2,34    m2    7,06
11    Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach - analogia frezowanie mechanicznie          
          m2    61,92
12    Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2          
          szt    5
13    Stemplowania w wysokości do 4m deskowań konstrukcji          
     3,50*1,50*2    m2    10,5
14    Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej          
     3,00*2    m    6
15    Wykucie wnęk w ścianach z cegły dla osadzenia belek  na głębokość do 35cm          
     0,50*0,35*4    m2    0,7
16    Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej belek i podciągów          
     0,50*0,35*4    m2    0,7
17    Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości ponad  20cm          
     0,20*0,35*2    m3    0,14
18    Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP C240mm          
     3,00*2    m    6
19    Skręcenie belek stalowych śrubami M16 (8.8) + podkładka + nakrętka co 60cm          
          szt    5
20    Uzupełnienie gładzi z ceresitu CX-15 masy pęczniejącej  o szerokości 1cegły - pochyło          
     3*2    m    6
21    Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane          
     (3,00+0,28+0,48) po obwodzie          
     3*2    m    6
     razem    m    6
22    Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach          
     (3,00+0,28+0,48)    m2    3,76
23    Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach          
     (3,00+0,28+0,48)    m2    3,76
24    Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów          
     sufity po ścianka  , ościeże, belka    (3,00+0,28+0,48)    m    3,76
     ościeże    2,70*2    m    5,4
     po ściankach    2,89*8    m    23,12
     (1,71+1,37)*2    m    6,16
     5,72*2    m    11,44
     1,37    m    1,37
     razem    m    51,25
25    Uzupełnienie betonu  po ściankach          
     (5,72+1,43+1,91+1,33+1,37+1,91+5,72)*0,11*0,12    m3    0,256
     2,70*0,11*0,28    m3    0,083
     razem    m3    0,339
26    Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej          
     zamurowanie otworu Hp=0    2,07*1,05    m2    2,174
     1,77*0,85    m2    1,505
     razem    m2    3,679
27    Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej          
     0,90*2,05*0,25*3    m3    1,384
28    Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej          
     3,00*2    m    6
29    Uzupełnienie ścianek z silki o grubości 12cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej          
     (1,10+1,29+1,72+1,60+0,80)*3,00    m2    19,53
     -0,90*2,05    m2    -1,845
     razem    m2    17,685
30    Uzupełnienie ścianek z silki o grubości 8 cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej          
     (1,48+1,48+1,16)*3,00    m2    12,36
     -0,82*2,05    m2    -1,681
     razem    m2    10,679
31    Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowań otworów w ściankach - zbrojenie bednarką ścianek o grubości 1/4cegły          
     (1,48+1,48+1,16)*3,00    m2    12,36
     -0,82*2,05    m2    -1,681
     razem    m2    10,679
32    Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych o pokryciu jednostronnym dwuwarstwowym 25-02 i rozstawie słupków co 60cm          
     1,94*3,00*2    m2    11,64
     -0,90*2,05*2    m2    -3,69
     razem    m2    7,95
33    Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho          
     1,94*3,00*2    m2    11,64
     -0,90*2,05*2    m2    -3,69
     razem    m2    7,95
34    Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach          
     0,90*2,01*2*3    m2    10,9
     1,77*0,85    m2    1,5
     2,07*1,05    m2    2,2
     (1,39+2,20)*2*3,00    m2    21,5
     (1,10+1,29+1,72+1,60+0,80)*3,00*2    m2    39,1
     -0,90*2,05    m2    -1,8
     (1,48+1,48+1,16)*3,00*2    m2    24,7
     -0,82*2,05    m2    -1,7
     razem    m2    96,4
35    Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich , współczynnik do R +S+M 1,20 za doprowadzenie ścian do pionu i kątów          
     0,90*2,01*2*3    m2    10,9
     1,77*0,85    m2    1,5
     2,07*1,05    m2    2,2
     (1,39+2,20)*2*3,00    m2    21,5
     (1,10+1,29+1,72+1,60+0,80)*3,00*2    m2    39,1
     -0,90*2,05    m2    -1,8
     (1,48+1,48+1,16)*3,00*2    m2    24,7
     -0,82*2,05    m2    -1,7
     razem    m2    96,4
36    Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2          
     sufity    61,92    m2    61,9
     ściany    (5,72+2,72+2,89+0,28+2,82+0,14+2,77+5,72+2,77+1,46+2,72+1,20)*3,00    m2    93,6
     korytarz    (5,61+0,28+2,82+0,14+2,77)*3,00    m2    34,9
     razem    m2    190,4
37    Analogia - Przygotowanie podłoża   klejem pod szpachlowanie          
     sufity    61,92    m2    61,9
     ściany    (5,72+5,61+5,72+5,61)*3,00    m2    68
     -2,50*2,70    m2    -6,8
     2,50*2*0,28    m2    1,4
     2,70*0,28    m2    0,8
     (2,49+0,87+0,55+1,71+2,76+1,10+0,65+1,48+2,82+2,82+1,84+0,65+1,29+2,82)*3,00    m2    71,6
     -2,50*2,70    m2    -6,8
     (0,55+0,89+0,65+1,82+1,48+1,14+1,10+0,93+2,77+5,72+2,77)*0,80    m2    15,9
     korytarz    (5,61+0,28+2,82+0,14+2,77)*3,00    m2    34,9
     razem    m2    240,9
38    Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach          
     sufity    61,92    m2    61,9
39    Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z tynku          
     ściany    (5,72+5,61+5,72+5,61)*3,00    m2    68
     -2,50*2,70    m2    -6,8
     2,50*2*0,28    m2    1,4
     2,70*0,28    m2    0,8
     (2,49+0,87+0,55+1,71+2,76+1,10+0,65+1,48+2,82+2,82+1,84+0,65+1,29+2,82)*3,00    m2    71,6
     -2,50*2,70    m2    -6,8
     (0,55+0,89+0,65+1,82+1,48+1,14+1,10+0,93+2,77+5,72+2,77)*0,80    m2    15,9
     korytarz    (5,61+0,28+2,82+0,14+2,77)*3,00    m2    34,9
     razem    m2    179
40    Gruntowanie preparatami gruntującymi  powierzchni pionowych i poziomych          
     sufity    61,92    m2    61,9
     ściany    (5,72+5,61+5,72+5,61)*3,00    m2    68
     -2,50*2,70    m2    -6,8
     2,50*2*0,28    m2    1,4
     2,70*0,28    m2    0,8
     (2,49+0,87+0,55+1,71+2,76+1,10+0,65+1,48+2,82+2,82+1,84+0,65+1,29+2,82)*3,00    m2    71,6
     -2,50*2,70    m2    -6,8
     (0,55+0,89+0,65+1,82+1,48+1,14+1,10+0,93+2,77+5,72+2,77)*0,80    m2    15,9
     korytarz    (5,61+0,28+2,82+0,14+2,77)*3,00    m2    34,9
     razem    m2    240,9
41    Analogia- Montaż narożników aluminium do robót gipsowych          
     2,50*2*2    m    10
     2,70*2    m    5,4
     3,00*6    m    18
     razem    m    33,4
42    Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podłoży gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne sufitów          
     sufity    61,92    m2    61,9
43    Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malow. sufitów          
     sufity    61,92    m2    61,9
44    Malowanie farbami lateksowymi  wew. podłoży gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne ścian w dwóch kolorach          
     ściany    (5,72+5,61+5,72+5,61)*3,00    m2    68
     -2,50*2,70    m2    -6,8
     2,50*2*0,28    m2    1,4
     2,70*0,28    m2    0,8
     (2,49+0,87+0,55+1,71+2,76+1,10+0,65+1,48+2,82+2,82+1,84+0,65+1,29+2,82)*3,00    m2    71,6
     -2,50*2,70    m2    -6,8
     (0,55+0,89+0,65+1,82+1,48+1,14+1,10+0,93+2,77+5,72+2,77)*0,80    m2    15,9
     korytarz    (5,61+0,28+2,82+0,14+2,77)*3,00    m2    34,9
     razem    m2    179
45    Malowanie farbami lateksowymi  wew. podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malow. ścian w dwóch kolorach          
     ściany    (5,96+2,69+1,45+0,26+2,90+0,29+1,00+0,26+0,69+2,15)*4,00    m2    70,6
                
     ściany    (5,72+5,61+5,72+5,61)*3,00    m2    68
     -2,50*2,70    m2    -6,8
     2,50*2*0,28    m2    1,4
     2,70*0,28    m2    0,8
     (2,49+0,87+0,55+1,71+2,76+1,10+0,65+1,48+2,82+2,82+1,84+0,65+1,29+2,82)*3,00    m2    71,6
     -2,50*2,70    m2    -6,8
     (0,55+0,89+0,65+1,82+1,48+1,14+1,10+0,93+2,77+5,72+2,77)*0,80    m2    15,9
     korytarz    (5,61+0,28+2,82+0,14+2,77)*3,00    m2    34,9
     razem    m2    249,6
46    Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z foli w płynie z taśma w narożnikach i na ściankach           
     posadzka              
     posadzka    17,01    m2    17
     ściany    (0,35+0,98+0,65+1,82+1,14+1,16+1,14+1,00+1,14+0,93+1,10+0,93+2,14+5,72+2,77)*2,20    m2    50,5
                
     razem    m2    67,5
47    Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie podłoża          
     ściany    (0,35+0,98+0,65+1,82+1,14+1,16+1,14+1,00+1,00+1,14+0,93+1,10+0,93+2,14+5,72+2,77)*2,20    m2    52,7
     -0,80*2,05    m2    -1,6
     razem    m2    51,1
48    Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x25cm metodą kombinowaną ( kolory pastelowe - wybór zostanie dokonany przez inwestora )          
     ściany    (0,35+0,98+0,65+1,82+1,14+1,16+1,14+1,00+1,00+1,14+0,93+1,10+0,93+2,14+5,72+2,77)*2,20    m2    52,7
     -0,80*2,05    m2    -1,6
     razem    m2    51,1
49    Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro          
     pom. nr 03    17,10    m2    17,1
50    Montaż listew narożnych nierdzewnych przy układaniu płytek ściennych          
     2*2,20    szt    4,4
     0,80*1    szt    0,8
     razem    szt    5,2
51    Przygotowanie podłoża pod płytki          
     pom. nr 03    17,10    m2    17,1
52    Posadzki z płytek o wymiarach 40x40cm układanych na klej metodą zwykłą (płytki antypoślizgowe stosowane w budynkach użyteczności Publicznej posiadającej aprobatę techniczną i sanitarną )( kolory pastelowe - wybór zostanie dokonany przez inwestora )          
          m2    17,1
53    Scianki i przegrody z laminatu HPL z drzwiami HPL-C 0,80x1,60 z skrzydłem drzwiowym (szer.80cm) 2 komplety, przegrody HPL-C , stałe 0,85*2,20 i 1,36*2,20          
     WC - ścianki HPL z drzwiami    1,04*1,60*2          
     WC - ścianki HPL  stała    1,36*2,20*1          
     WC - ścianki HPL  stała    0,85*2,20*1          
     razem         8,19
54    Warstwa wyrównująca polimero-cementowa o gr. 3cm wraz z siatką zbrojeniową PCV          
     40,29+6,03    m2    46,32
55    Posadzki z wykładzin przemysłowych Optimal kolory pastelowe  do uzgodnienia z Inwestorem ( współczynniki za wykonanie wyobleń na ścianie  15cm )          
     40,29+6,03    m2    46,32
56    Zgrzewanie wykładzin rulonowych Optimal różne kolory          
     40,29+6,03    m2    46,32
57    Ościeżnica drewniana w oklejenie dąb bielony  0,96*2,09 szerokość ościeży 28cm          
          kpl.    1
58    Skrzydła drzwiowe  drewniane  w oklejenie  kolor dąb bielony  wymiar 0,90 x 2,00          
          kpl.    1
59    Ościeżnica drewniana w oklejenie dąb bielony 0,96*2,06 szerokość ościeży 12 cm          
          kpl.    1
60    Skrzydła drzwiowe  drewniane  w oklejenie  kolor dąb bielony  wymiar 0,90 x 2,00          
          kpl.    1
61    Ościeżnica drewniana w oklejenie dąb bielony 0,96*2,09 szerokość ościeży 14 cm          
          kpl.    1
62    Skrzydła drzwiowe  drewniane  w oklejenie  kolor dąb bielony  wymiar 0,90 x 2,00          
          kpl.    1
63    Skrzydła drzwiowe  drewniane  w oklejenie  kolor dąb bielony  wymiar 0,90 x 2,02 przesuwne wraz z ościeżnicą i prowadnicą          
          kpl.    1
64    Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,          
          szt    4
65    Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z  szyldem          
          szt    4
66    Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamek patentowy          
          szt    2
67    Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamek łazienkowy          
          szt    1
68    analogia- prace   nieprzewidziane ( R+M+S)          
          r-g    10
69    Montaż luster  łazienkowych w ramie stali nierdzewnej o  wymiar 80x210cm          
     wymiar 80*120 cm    3    kpl    3
70    Montaż pojemnika na papier  ze stali nierdzewnej           
          kpl.    3
71    Montaż pojemnika na mydło  ze stali nierdzewnej           
          kpl.    3
72    Mycie po robotach malarskich posadzek  z płytek - analogia          
          m2    64
73    Mycie po robotach malarskich ścianek z płytek - analogia          
          m2    15Przedmiar robót sanitarnych
PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ISTNIEJĄCYCH NA NOWY ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 W KOŁOBRZEGU
ROBOTY SANITARNE W ZAKRESIE: -instalacja wody zimnej i ciepłej -instalacja kanalizacji sanitarne, -instalacja c.o -wentylacja mechaniczna wywiewna.
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
1. Branża sanitarna
1. Roboty demontażowe
1 KNR 4-02
0114/01
Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm
m 15,000
2 KNR 4-02
0230/07
Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy do 50mm na ścianach budynku
m 10,000
3 KNR 4-02
0230/08
Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy 75-110mm na ścianach budynku
m 7,000
4 KNR-W 4-02
0235/06
Demontaż umywalki bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych
kpl 5,000
5 KNR-W 4-02
0235/07
Demontaż wanny bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych
kpl 2,000
6 KNR-W 4-02
0235/08
Demontaż ustępu z miską porcelanową bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych
kpl 2,000
7 KNR 4-01
0210/01
Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m2 w elementach z betonu
żwirowego
m 15,000
8 KNR 4-01
0106/04
Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru
15*0,5*0,2 m3 1,500
razem m3 1,500
9 TZKNBK t1
5/4-01
Przeniesienie w wiadrach w jednym poziomie gruzu na odległość do 30m
m3 1,300
10 KNR AT-06
0101/02
Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych na samochody lub przyczepy
skrzyniowe - ładunek kategorii II
t 1,300
11 KNR 4-02
0512/01
Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki średnicy 15-20mm o połączeniu gwintowanym
szt 2,000
12 KNR 4-02
0517/01
Wymiana rur przyłącznych średnicy 15mm do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego
płytowego i konwektora o złączach gwintowanych
kpl 1,000
13 KNR 4-02
0521/02
Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2-rzędowego GP-2 i GP-4, długości do 5m
kpl 1,000
2. Roboty montażowe
14 KNR-W 2-15
0112/01
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 16mm o połączeniach
zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
m 25,000
15 KNR-W 2-15
0112/01
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach
zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
m 12,000
16 KNR-W 2-15
0112/02
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach
zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
m 6,000
17 KNR 0-34
0101/01
Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-28mm otulinami
m 37,000
18 KNR-W 2-15
0116/01
Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do
zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
szt 6,000
19 KNR-W 2-15
0203/03
Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków,
o połączeniach wciskowych
m 5,000
20 KNR-W 2-15
0203/04
Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 160mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków,
o połączeniach wciskowych
m 8,000
21 KNR-W 2-15
0208/01
Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w
budynkach niemieszkalnych
m 5,000
22 KNR-W 2-15
0208/03
Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w
budynkach niemieszkalnych
m 8,000
23 KNR-W 2-15
0211/01
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach
wciskowych
ROBOTY SANITARNE W ZAKRESIE: -instalacja wody zimnej i ciepłej -instalacja kanalizacji sanitarne, -instalacja c.o -wentylacja mechaniczna wywiewna.
podejść 4,000
24 KNR-W 2-15
0211/03
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 110mm o połączeniach
wciskowych
podejść 3,000
25 KNR-W 2-15
0213/05
Rury wywiewne z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym
szt 1,000
26 KNR 4-01
0333/01
Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej
szt 2,000
27 KNR 4-01
0339/01
Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej
m 4,000
28 KNR-W 2-15
0128/02
Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
m 40,000
29 KNR-W 2-15
0127/03
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm w
budynkach niemieszkalnych
m 40,000
30 kalkulacja
własna
Włączenie sie do ist.instalacji wody zimnej i ciepłej
kpl 1,000
31 KNR-W 2-15
0406/02
Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych
m 2,000
32 KNR-W 2-15
0427/01
Rury przyłączne o średnicy nominalnej 15mm łączone na gwint do grzejników żeliwnych,
stalowych, aluminiowych, płytowych
kpl 1,000
33 KNR-W 2-15
0418/05
Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500mm i długości do 1600mm
szt 1,000
34 KNR 0-35
0215/02
Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o podwójnej regulacji, prostych lub kątowych
z głowicami termostatycznymi o średnicy o średnicy nominalnej 15mm
kpl 1,000
35 KNR 0-35
0215/06
Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub kątowych o średnicy nominalnej
15mm
kpl 1,000
36 kalkulacja
własna
Montaż nawiewników w oknach
szt 2,000
3. Montaż armatury sanitarnej (biały montaż)
37 KNR-W 2-15
0230/02
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
kpl 3,000
38 KNR 2-15u2
0104/01
Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym
kpl 3,000
39 KNR 2-15u2
0101/01
Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej na
ścianie
kpl 3,000
40 KNR 2-15u2
0105/01
Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych
szt 3,000
41 KNR 0-35
0124/04
Montaż kabin natryskowych do kąpieli, trzyściennych kwadratowych z płyty polistyrenowej
kpl 1,000
42 KNR-W 2-15
0130/01
Analogia.Montaż zaworków pod baterię 10/15mm
szt 6,000
4. Wentylacja mechanczna
43 KNR-W 2-17
0113/02
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, typ B/I (z udziałem kształtek
do 35%) o średnicy do 200mm
m 4,000
44 KNR-W 2-17
0131/02
Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe typ B do przewodów o średnicy do 200mm
szt 1,000
45 KNR-W 2-17
0140/01
Anemostaty kołowe, typ D o średnicy 160mm
szt 3,000
46 KNR-W 2-17
0201/01
Analogia.Wentylator TD-350/125mm
szt 1,000
Tabela przedmiaru robót elektrycznych
Przystosowanie pomieszczeń istniejących na nowy oddział przedszkolny w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Kołobrzegu
Nr Podstawa Nr
ST
Opis robót Jm Ilość
1 KNR 5-08
0209/03
Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w
podłożu betonowym - YDYp 3x1,5mm2
Kod CPV: 45310000-3 m 56
2 KNR 5-08
0209/03
Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w
podłożu betonowym- YDYp4x1,5mm2
Kod CPV: 45310000-3 m 20
3 KNR 5-08
0209/03
Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w
podłożu betonowym- YDYp3x2,5mm2
Kod CPV: 45310000-3 m 58
4 KNR 5-08
0301/21
Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem
ślepych otworów mechanicznie w podłożu betonowym
Kod CPV: 45310000-3 szt 12
5 KNR 5-08
0302/01
Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych
podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm
Kod CPV: 45310000-3 szt 10
6 KNR 5-08
0302/03
Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 4-wylotowych
podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80mm dla przewodów do 2,5mm2
Kod CPV: 45310000-3 szt 2
7 KNR 5-08
0307/02
Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w
puszce instalacyjnej
Kod CPV: 45310000-3 szt 2
8 KNR 5-08
0307/03
Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w
puszce instalacyjnej
Kod CPV: 45310000-3 szt 2
9 KNR 5-08
0309/06
Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z
uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2
Kod CPV: 45310000-3 szt 1
10 KNR 5-08
0309/03
Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w
puszkach
Kod CPV: 45310000-3 szt 4
11 KNR 5-08
0309/03
Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem
,podwójne w puszkach
Kod CPV: 45310000-3 szt 1
12 KNR 5-08
0502/09
Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane
na kołkach kotwiących - 2 mocowania
Kod CPV: 45310000-3 kpl 13
13 KNR 5-08
0511/13
Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z
kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw
sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 2x40W końcowych- 2X36 Z
KLOSZEM OPAL IP20
Kod CPV: 45310000-3 szt 1
14 KNR 5-08
0511/20
Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z
kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw
sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 1x65W końcowych- LED36W
Kod CPV: 45310000-3 szt 7
15 KNR 5-08
0515/01
Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia
pomieszczeń przemysłowych, z podłączeniem, strugoodpornych,
pyłoodpornych, pyłoszczelnych w obudowie metalowej z odbłyśnikiem,
zawieszanych końcowych 2x40W- ŚWIETLÓWKOWE 2X36W IP44
Kod CPV: 45310000-3 szt 3
16 KNR 5-08
0504/05
Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem,
bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych zawieszanych
końcowych- OPRAWA TYPU PLAFONIERA LED IP44 Z CZUJNIKIEM
RUCHU P=19W
Kod CPV: 45310000-3 szt 1
17 KNR 5-08
0811/01
Sprawdzenie stanu izolacji bez względu na rodzaj instalacji i przewodów
Kod CPV: 45310000-3 szt 4
18 KNR 5-08
0811/02
Przedzwonienie przewodu bez względu na rodzaj instalacji i przewodów
Kod CPV: 45310000-3 szt 4
19 KNR 5-08
0811/03
Sprawdzenie próbnikiem napięcia punktu odbioru instalacji wtynkowej po
tynkowaniu
Kod CPV: 45310000-3 szt 4
20 KNR 5-08
0813/01
Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powłoce
polwinitowej pod zaciski lub bolce
Kod CPV: 45310000-3 szt 12
21 KNR 4-03
1004/11
Mechaniczne przebijanie otworów długości do 30cm w ścianach lub stropach
betonowych dla rur o średnicy do 25mm
Kod CPV: 45310000-3 otworów 6
22 KNR 4-03
1003/06
Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub
stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm
Kod CPV: 45310000-3 otworów 6
23 KNR 4-03
1205/05
Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie
Kod CPV: 45310000-3 pomiar 5
24 KNR 4-03
1205/06
Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie
Kod CPV: 45310000-3 pomiar 16
25 KNR 4-03
1205/01
Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - za
pierwszy pomiar lub badanie
Kod CPV: 45310000-3 pomiar 5
26 KNR 4-03
1205/02
Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - dodatek za
każdy następny pomiar lub badanie
Kod CPV: 45310000-3 pomiar 16
27 KNR
4-03u1
0100/06
Dodatek za odłączenie przewodów w puszcze pojedynczej o przekroju do
6mm2
Kod CPV: 45310000-3 szt 45
28 KNR 4-03
1134/01
Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub
metalowym
Kod CPV: 45310000-3 szt 17
29 KNR 4-03
1124/02
Demontaż podtynkowych wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub
grupowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A
Kod CPV: 45310000-3 szt 7
30 KNR 4-03
1122/02
Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2+0 biegunowych o natężeniu
prądu do 63A
Kod CPV: 45310000-3 szt 13

Oferta powinna zawierać: cenę netto i brutto, termin płatności (przelew 14 dni) od czasu wystawienia faktury. Termin realizacji zamówienia: nie później niż do 30.09.2018
Ofertę należy złożyć do 13.08.2018 w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kołobrzegu godz. 8:00 – 12:00 lub przesłać na adres e-mail m.zemojtel@pm1kg.pl
Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są:
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zamówieniu – załącznik nr 1
………………………………………………………………
pieczatka i podpis osoby uprawnionej

Oświadczenie referenta:
Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego


Podpis Oferanta:………………………………………………………………….


Załącznik nr 2

Oświadczenie
Składający ofertę na RPRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ISTNIEJĄCYCH NA NOWY ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JULIANA TUWIMA   W KOŁOBRZEGU.
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
/pełna nazwa Wykonawcy, numery rejestrów, NIP, REGON/
z siedzibą w:
………………………………………………………………………………………..……....................................................

.....................................................................................................................................................
reprezentowany przez osoby uprawnione:
........................................................................................... ..........................................................

.....................................................................................................................................................
oświadcza, że:
posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

....................................................            ............................................................
/Miejscowość, data/        /Podpisy i Imienne pieczątki osób uprawnionych do  składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Z poważaniem: Marta Żemojtel
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Kołobrzegu