Informacja o wyborze oferty "„Tablica multimedialna wraz z rzutnikiem"

Informacja o wyborze oferty "„Tablica multimedialna wraz z rzutnikiem"

12.8 KBPobierzPodgląd pliku

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY „OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZALECEŃ PPOŻ

Informacja o wyborze oferty „OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZALECEŃ PPOŻ

13.0 KBPobierzPodgląd pliku

ZAPYTANIE_OFERTOWE_dokumentacja_projektowa PPOŻ

ZAPYTANIE_OFERTOWE_dokumentacja_projektowa PPOŻ

47 KBPobierzPodgląd pliku

Tablica multimedialna wraz z rzutnikiem, wyposażeniem i montażem.

Tablica multimedialna wraz z rzutnikiem, wyposażeniem i montażem.

48 KBPobierzPodgląd pliku

Zakup szatni do przedszkola na 150 miejsc wraz z montażem

Zakup szatni do przedszkola na 150 miejsc wraz z montażem

58 KBPobierzPodgląd pliku

Wybór oferty „Laptopy jako środki dydaktyczne dla terapeutów"

„Laptopy jako środki dydaktyczne dla terapeutów"

34 KBPobierzPodgląd pliku

Laptopy jako środki dydaktyczne dla terapeutów, z pakietem OFFICE 2019

Laptopy jako środki dydaktyczne dla terapeutów, z pakietem OFFICE 2019

86 KBPobierzPodgląd pliku

Przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Kołobrzegu - wbudowanie dźwigu osobowego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych

Przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Kołobrzegu

5.7 MBPobierzPodgląd pliku

Zakup regulowanych stolików i krzeseł na stołówkę przedszkolną

Zakup regulowanych stolików i krzeseł na stołówkę przedszkolną

202 KBPobierzPodgląd pliku

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na ZMYWARKA

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na ZMYWARKA

186 KBPobierzPodgląd pliku

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

203 KBPobierzPodgląd pliku

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZMYWARKA

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZMYWARKA

220 KBPobierzPodgląd pliku

Komputery typu laptop, z pakietem OFFICE 2019 - 3 sztuki.

Komputery typu laptop, z pakietem OFFICE 2019 - 3 sztuki.

291 KBPobierzPodgląd pliku

OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DŹWIGU OSOBOWEGO DOSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

56 KBPobierzPodgląd pliku

OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DŹWIGU OSOBOWEGO

OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DŹWIGU OSOBOWEGO

70 KBPobierzPodgląd pliku

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe

163 KBPobierzPodgląd pliku

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”

299 KBPobierzPodgląd pliku
257 KBPobierzPodgląd pliku
399 KBPobierzPodgląd pliku
218 KBPobierzPodgląd pliku
320 KBPobierzPodgląd pliku
455 KBPobierzPodgląd pliku
188 KBPobierzPodgląd pliku

 

 


 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

ZAMAWIAJĄCY:

…………………..

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Oferta w postępowaniu na ”Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Dane Instytucji Finansowej

Nazwa Instytucji Finansowej: …………………………………………………….........

                                                …………………………………………………………..

                                               …………………………………………………………...

Adres:                                    ……………………………………………………………

                                               ……………………………………………………………

                                               ……………………………………………………………

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”, składamy niniejszą ofertę:

1.      Tabela I – ceny

 

Wyszczególnienie

Procent wartości aktywów netto funduszu w skali roku

Wynagrodzenie za zarządzanie PPK (art. 49 ust. 1 ustawy o PPK)

 

Wynagrodzenie za osiągnięty wynik (art. 49 ust. 3 ustawy o PPK)

 

 

 

2.      Tabela II – kryteria oceny eksperckiej

 

KRYTERIUM

Ilość/wartość

Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na 31.12.2020 r.

 

Liczba placówek dostępnych na terenie miasta Kołobrzeg na dzień 31.12.2020 r.

 

Wynik finansowy Instytucji Finansowej na dzień 31.12.2020r.

 

Wartość zarządzanych aktywów netto w PLN na dzień 30.12.2020r.

 

 

3.      Ilość programów emerytalnych, w których posiada doświadczenie (proszę zaznaczyć „x” w przypadku posiadania doświadczenia): 

 OFE                 IKE           IKZE         PPE           PPO

 

4.      Dodatkowe benefity dla pracowników:

 

L.p.

Dodatkowe korzyści dla pracowników

Nr załącznika z opisem

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1)      ………………………………………………………………………

2)      ………………………………………………………………………

3)      ……………………………………………………………………….

4)      ……………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIA:

1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym

2. Oświadczam, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

3. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym, udostępnionym przez Zamawiającego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

4. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

5. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

8. Przyjmuję do wiadomości, że informacje zawarte w niniejszym formularzu ofertowym stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i wyrażam zgodę na ich udostępnienie w trybie ww. ustawy.

 

 

 

…………………, dn. …………….                         ……………………………………………

(MIEJSCOWOŚĆ)    (DATA)                                 (PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ

 


 

 

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

 

 

 

1.      Posiadam uprawnienia do wdrożenia i zawarcia umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018r. poz. 2215 z późn.zm.)

2.      Posiadam doświadczenie oraz uprawnienia do świadczenia usług, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

3.      Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami umożliwiającymi wykonanie zamówienia

4.      Znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia.

 

 

…………………, dn. …………….                         ……………………………………………

(MIEJSCOWOŚĆ)    (DATA)                                 (PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ

 

 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

 

 OŚWIADCZENIE

 

o braku powiązań kapitałowych lub osobowych na „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

 

 

 

oświadczam, że jestem/ nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

 

 

 

 

…………………, dn. …………….                         ……………………………………………

(MIEJSCOWOŚĆ)    (DATA)                                 (PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik nr 3  

do Regulaminu zamówień publicznych

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY

z dnia 23.12.2019r.

ZAMÓWIENIA, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 euro

1.       Przedmiot zamówienia:

OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1

2.       Szczegółowy opis zamówienia

MONTAŻ INSTALACJI I OPRAW OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

- montaż listew elektroinstalacyjnych

- układanie przewodu kabelkowego

- przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny

- montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych

- przygotowanie pod oprawy oświetleniowe podłoża

- montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych (oprawa ewakuacyjna STARLET 

  EXTERNAL SO, oprawa ewakuacyjna ORION LED 7W, oprawa ewakuacyjna STARLET

   EXETRNAL SC )

- mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły

- montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-

  Biegunowego

- pomiar oświetlenia

- pomiar rezystencji izolacji 1fazowych – pierwszy

- pomiar rezystencji obwodów 1fazowych – za każdy następny pomiar

2.PRZERÓBKA OPRAW ISTNIEJĄCYCH, DEMONTAZ MODUŁÓW OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO.

          - odłączenie modułów ewakuacyjnych w oprawach istniejących

3.       Rozeznanie rynku

Wysłano zapytanie cenowe do:

1.       Instalacje Elektryczne, Tomasz Ściepuro 78-100, Ul. Jaśminowa 5

2.       ELE-VIS Sp z o.o.  UL. Al. Wojska Polskiego 33, 65-077 Zielona Góra

3.       Zakład Elektryczny i Automatyka Grzewcza Andrzej Maciejczyk, ul. Bałtycka 5               78-100 Kołobrzeg

 4. Porównanie ofert:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 23.12.2019 r. wpłynęły następujące oferty:

Nr Oferty

Nazwa i adres firmy

Wartość brutto zł

Termin realizacji

1.

Instalacje Elektryczne, Tomasz Ściepuro 78-100, Ul. Jaśminowa 5

35 130,00

31.12.2019r.

2

ELE-VIS Sp z o.o.  UL. Al. Wojska Polskiego 33, 65-077 Zielona Góra

38 000,00

31.12.2019r

3

Zakład Elektryczny i Automatyka Grzewcza Andrzej Maciejczyk, ul. Bałtycka 5                          78-100 Kołobrzeg

33 000,00

31.12.2019r.

W Załączeniu przesłane  (e-mailem, pocztą) oferty.

4.       Wybór oferty.

Zakład Elektryczny i Automatyka Grzewcza Andrzej Maciejczyk, ul. Bałtycka 5                               78-100 Kołobrzeg

Uzasadnienie wyboru.

Oferta złożona przez wyżej wskazaną firmę spełniła kryteria zamówienia.

6.Oferowana kwota:   26 829,27     (zł netto) ,  33 000,00 (zł brutto)

7.Termin wykonania:

31.12.2019 r.

 

  

 


 

Załącznik nr 2

 Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

o wartości nieprzekraczającej kwoty

wskazanej w art. 4. pkt 8

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

               

Kołobrzeg, 18.12.2019 r.

 

 

Przedszkole Miejskie nr 1

Ul. Zygmuntowska 38                                     

78-100 Kołobrzeg       

 

 

 

Zapytanie ofertowe

1.Nazwa firmy

Zamawiającego:

Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu

2.Osoba do kontaktu:

Dyrektor – Marta Żemojtel

3.Ulica:

Zygmuntowska

4.Numer:

38

5.Miejscowość:

Kołobrzeg

6.Kod pocztowy:

78-100

7.Województwo:

Zachodniopomorskie

8.NIP:

671-17-84-944

9.Numer telefonu:

94 35 227 12, 785 660 041

10.Adres e-mail:

m.zemojtel@pm1kg.pl

 

 

Dotyczy przedmiotu zamówienia:  OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1

Parametry zamówienia:

  1. MONTAŻ INSTALACJI I OPRAW OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

- montaż listew elektroinstalacyjnych

- układanie przewodu kabelkowego

- przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny

- montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych

- przygotowanie pod oprawy oświetleniowe podłoża

- montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych (oprawa ewakuacyjna STARLET  

  EXTERNAL SO, oprawa ewakuacyjna ORION LED 7W, oprawa ewakuacyjna STARLET

   EXETRNAL SC )

- mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły

- montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-

  Biegunowego

- pomiar oświetlenia

- pomiar rezystencji izolacji 1fazowych – pierwszy

- pomiar rezystencji obwodów 1fazowych – za każdy następny pomiar

 

2. PRZERÓBKA OPRAW ISTNIEJĄCYCH, DEMONTAZ MODUŁÓW OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO.

              - odłączenie modułów ewakuacyjnych w oprawach istniejących

 

Proszę o złożenie oferty cenowej na wykonanie powyższych prac z uwzględnieniem kosztów materiałów, robocizny.

 

1.Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto, termin płatności  i czasu wystawienia  faktury.  

2.Wykonawca złoży ofertę drogą elektroniczną lub w zaklejonej kopercie skierowanej na adres                Zamawiającego wraz z oznaczeniem  „Oferta na OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1”.

 3.Termin składania ofert upływa dnia 23.12.2019 r. o godz. 10.00, oferty należy przesyłać na adres     m.żemojtel@pm1kg.pl lub składać w kancelarii przedszkola w dni powszednie w godz. 8.00-15.00.

4.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym        w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji w sprawie zamknięcia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub unieważnienia postępowania po tym terminie.

6.Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

7.Termin realizacji zamówienia  31.12.2019 r.

 

Dane do faktury:

Faktura płatna przelewem

NABYWCA:

Gmina Miasto Kołobrzeg

Ul. Ratuszowa 13

78-100 Kołobrzeg

NIP 6711698541

 

ODBIORCA:

Przedszkole Miejskie Nr 1z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima

ul. Zygmuntowska 38

78-100 Kołobrzeg

 

Zamawiający

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Kołobrzegu

 

 

 

 


 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego  Nr 1 w Kołobrzegu informuje, że na zapytanie ofertowe       z dnia 13.12.2018 r. dotyczącego wykonania sieci monitoringu w  Przedszkolu  Miejskim nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu, złożono 2 oferty.

Do realizacji zadania wybrano firmę; KAMSAT Łukasz Świecki  , która spełniła najlepsze kryteria zapytania ofertowego pod względem standardu jakościowego urządzeń odnoszącego się do przedmiotu zamówienia oraz najkorzystniejszą ofertę od względem ekonomicznym.

Nr

 

Nazwa i adres firmy

 

Wartość brutto zł

 

Termin realizacji

1.

KAMSAT Łukasz Świecki ,

 ul. Jedności Narodowej 27B 78-100 Kołobrzeg.

 

18 360,23

 

31.12.2018 r.

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 Do Regulaminu udzielania zamówień publicznych

o wartości nieprzekraczającej kwoty

wskazanej w art. 4. pkt 8

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

               

Kołobrzeg, 13.12.2018 r.

Przedszkole Miejskie nr 1

Ul. Zygmuntowska 38

78-100 Kołobrzeg                                                                                                               

Zapytanie ofertowe

1.Nazwa firmy

Zamawiającego:

Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu

2.Osoba do kontaktu:

Dyrektor – Marta Żemojtel

3.Ulica:

Zygmuntowska

4.Numer:

38

5.Miejscowość:

Kołobrzeg

6.Kod pocztowy:

78-100

7.Województwo:

Zachodniopomorskie

8.NIP:

671-17-84-944

9.Numer telefonu:

94 35 227 12, 785 660 041

10.Adres e-mail:

m.zemojtel@pm1kg.pl

 

Dotyczy przedmiotu zamówienia: WYKONANIE SIECI MONITORINGU

Parametry zamówienia:

DANE TECHNICZNE

 

Ilość

KAMERA IP TUBOWA

Rodzaj przetwornika: CMOS, ROZDZIELCZOŚĆ 2560X1440,Ogniskowa obiektywu:2.8-12mm.Widoczność w nocy:40m.

 

7

SWITCH POE  10-PORTÓW(8xPoe+2Xuplink)

Rodzaj obudowy: Rack /Desktop ,Porty GigaEthernet:10,Liczba portów Poe:8

1

DYSK SEAGATE SkyHawk ST4000VX0074TB

Seria Seagate: SkyHawk, Typ dysku :HDD : Rodzaj dysku CCTV. Format szerokości:3,5 cala. Pojemność dysku:4 TB

1

Obudowa

 

1

KABEL KAT.5E U/UTP PVC SKRĘTKA

Kategoria okablowania:kat.5E,Zastosowanie:Wewnętrzne,Konstrukcja:U/UTP, Powłoka :PVC, Izolacja: HDPE 0,88mm

305

KABEL TELEINFORMATYCZNY KAT.5E F/UTP ZEWNĘTRZNY SUCHY

Kategoria okablowania: kat.5E,Zastosownie:Zewnętrzne,konstrukcja:F/UTP, Powłoka: UV,

Izolacja: HDPE 1,02mm

305

Monitor LED 24’’ HDMI AM

Przekątna ekranu: 24 cali,Rozdzielczość:1920x1080,

Format ekranu:16:9,Praca ciągła:Nie

 

1

UCHWYT TV

 

1

KABEL HDMI 3M

Pozłacane złącza: tak ,Obsługiwane rozdzielczość: 480p,567p,720p,1080i,2k,4k,Długość kabla HDMI-HDMI:3m,StandartaHDMI:1.4

1

 

 

MYSZ BEZPRZEWODOWA

 

1

KAMERA IP KOPUŁOWA

Rodzaj przetwornika: CMOS, Rozdzielczość 2560x1440,Ogniskowa obiektywu:2.8mm,Widoczność w nocy: 30m,Audio nie.

1

REJESTRATOR 20-KANAŁOWY

Maksymalna obsługiwana rozdzielczość:2MPX(FULL HD),Ilość obsługiwanych dysków:2sz.,Maksymalna obsługiwana pojemność dysków twardych [TB]:8,Ilość wejść audio:4szt.,Złącza HDMI:Tak

1

LISTWY ELETROINSTALACYJNE

 

30

MATERIAŁY MONTAŻOWE

 

1

MONTAŻ I KONFIGURACJA

 

8

ZAMEK SZYFROWY VIDOS ZS52

Napięcie zasilacza:12V, Współczynnik ochronny obudowy: IP65, Typ weryfikacji: Karta i kod, Pobór prądu w stanie pracy:110mA

1

KARTA ZBLIŻENIOWA 125kHz UNIQUEPROCOMM z nadrukowanym kodem

Typ: Karta, Częstotliwość pracy transpondera: 125 kHz

200

ZACZEP ELEKTRA R4 12V – z pamięcią wewnętrzną, z blokadą

Rodzaj montażu: Symetryczny, Nacisk na drzwi: 300 kg, Wymiary zaczepu: 21x29x68 mm, Wymiary zwory: bd., Wymiary płytki bd.

1

ZASILACZ MEAN WELL

DR-15-12 7071

Klasa szczelności: nie dotyczy, Napięcie wyjściowe: 12V, Napięcie zasilające zmienne: 100- 240V, 50-60Hz, Moc zasilacza: 15W, Optyczna sygnalizacja pracy: Tak

1

WKŁADKA ZAMKA

 

1

MONTAŻ I KONFIGURACJA

 

1

 

Termin realizacji zamówienia:  31.12.2018 r.

Oferta powinna zawierać: cenę netto i brutto, termin płatności (przelew 14 dni) od czasu wystawienia faktury. Ofertę należy złożyć osobiście do dnia 19.12.2018 r. do  godziny  12:00                                        w Sekretariacie  Przedszkola Miejskiego     Nr 1  w Kołobrzegu.

Z poważaniem: Marta Żemojtel

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kołobrzeg

O.II.371.1.2018                                                                                                                                 Załącznik nr 3

 

 

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY

z dnia 14.08.2018r.

ZAMÓWIENIA, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 euro

 

1.       Przedmiot zamówienia

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE – PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ISTNIEJĄCYCH NA NOWY ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JULIANA TUWIMA W KOŁOBRZEGU.

2.       Szczegółowy opis zamówienia:

Zamówienie należy wykonać zgodnie z parametrami  zamówienia

 

3.       Rozeznanie rynku:

Zapytanie zostało zamieszczone na stronie BIP przedszkola nr 1 oraz

wysłano zapytanie cenowe do:

1.       DECO RAUM – PIOTR WRONIAK ul. Kupiecka 3B U-1 78-100 KOŁOBRZEG

2.       FIRMA USŁUGOWA -  DARIUSZ PULCYN SŁOWIENKOWO 5, 76-038 DOBRZYCA

3.       USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE  DAWIDZIUK MIROSŁAW ul. WOJSKA POLSKIEGO 18m15  78-100 KOŁOBRZEG

 

 

       4. Porównanie ofert:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 13.08.2018 wpłynęły   za pośrednictwem – złożenie w kancelarii przedszkola, następujące oferty:

Nr Oferty

Nazwa i adres firmy

Wartość brutto zł

Termin realizacji

1.

 

USŁUGI REMONTOWO –BUDOWLANE MIROSŁAW DAWIDZIUK

140 958,00

30.09.2018R.

2.

FIRMA USLUGOWA

DARIUSZ PULCYN

125 952,00

30.09.2018R.

 

5.Wybór oferty.

FIRMA USŁUGOWA -  DARIUSZ PULCYN

SŁOWIENKOWO 5,

 76-038 DOBRZYCA

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona przez wyżej wskazaną firmę spełniła kryteria zamówienia.

 

6.Oferowana kwota : 102 400,00 (zł netto), tj. 125 952,00 (zł brutto)

 

7.Termin wykonania: Nie później niż do 30.09.2018r.

 

 

                                                                               

 

załącznik nr 2
do Regulaminu
udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty
wskazanej w art. 4. pkt 8
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

    Kołobrzeg, 08.08.2018 r.
Przedszkole Miejskie Nr 1
Z Oddziałami Integracyjnymi
im. Juliana Tuwima
78-100 Kołobrzeg

Zapytanie ofertowe

1.Nazwa firmy
Zamawiającego:    Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu
2.Osoba do kontaktu:    Dyrektor – Marta Żemojtel
3.Ulica:    Zygmuntowska
4.Numer:    38
5.Miejscowość:    Kołobrzeg
6.Kod pocztowy:    78-100
7.Województwo:    Zachodniopomorskie
8.NIP:    671-17-84-944
9.Numer telefonu:    94 35 227 12, 785 660 041
10.Adres e-mail:    m.zemojtel@pm1kg.pl

DOTYCZY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE – PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ISTNIEJĄCYCH NA NOWY ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JULIANA TUWIMA   W KOŁOBRZEGU.
 1. Zakres prac:    Roboty ogólnobudowlane:
Demontaż istniejącej stolarki
Demontaż urządzeń sanitarnych
Wyburzanie ścian działowych
Murowanie nowych  ścian
Wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej i elektroenergetycznej zgodnie z projektami branżowymi
Roboty wykończeniowe
Montaż urządzeń sanitarnych

Przedmiar
Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Zakres prac i wycena do poniesienia należąca do Przedszkola Miejskiego Nr 1
Roboty ogólnobudowlane - Przystosowanie Pomieszczeń Istniejących na Nowy Oddział Przedszkolny w Przedszkolu Miejskim NR 1 w Kołobrzegu


Obmiar  robót budowlanych
Przedszkole Miejskie NR 1 w Kołobrzegu
Nr poz.    Opis robót    Jm    Ilość
1    2    3    4
1    Zabezpieczenie podłóg folią budowlaną          
     okna    1,70*0,85*2    m2    2,9
     1,76*1,77*2*2    m2    12,5
     2,17*2,14*2    m2    9,3
     posadzka    5,72*2,00    m2    11,4
     14*2,00    m2    28
     razem    m2    64,1
2    Rozebranie okładziny ściennej          
     łazienki istniejące 03,06    (1,31+1,72)*4*2,20    m2    26,66
     przedsionek 02    (1,37+1,71)*2*2,20    m2    13,55
     pomieszczenia 03    1,20*1,60    m2    1,92
     minus otwory    -0,80*2,05*4    m2    -6,56
     razem    m2    35,57
3    Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej          
     pomieszczenie nr 06 i 03    (1,31+1,71)*2,20*2    m2    13,288
     pomieszczenie nr 01    1,20*1,60    m2    1,92
     razem    m2    15,208
4    Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł wraz płytkami na zaprawie cementowo-wapiennej          
     pom. nr 07    5,72*2,98    m2    17,046
     pom. nr 06    (1,31+1,70)*2*2,98    m2    17,94
     pom. nr 02    1,37*2,98    m2    4,083
     minu otwory    -0,80*2,05*3    m2    -4,92
     pom.nr 01    5,72*2,98    m2    17,046
     razem    m2    51,195
5    Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej          
     2,50*2,70*0,28    m3    1,89
6    Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie          
     pom. nr 01,04,05,07    15,26+10,66+13,91+15,04    m2    54,87
7    Usunięcie z budynku gruzu          
          m3    16
8    Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km + utylizacja          
          m3    16
9    Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km+ utylizacja          
          m3    16
10    Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych          
     pom. nr 02,03,06    2,45+2,27+2,34    m2    7,06
11    Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach - analogia frezowanie mechanicznie          
          m2    61,92
12    Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2          
          szt    5
13    Stemplowania w wysokości do 4m deskowań konstrukcji          
     3,50*1,50*2    m2    10,5
14    Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej          
     3,00*2    m    6
15    Wykucie wnęk w ścianach z cegły dla osadzenia belek  na głębokość do 35cm          
     0,50*0,35*4    m2    0,7
16    Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej belek i podciągów          
     0,50*0,35*4    m2    0,7
17    Uzupełnienie betonu w niezbrojonych ścianach o grubości ponad  20cm          
     0,20*0,35*2    m3    0,14
18    Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP C240mm          
     3,00*2    m    6
19    Skręcenie belek stalowych śrubami M16 (8.8) + podkładka + nakrętka co 60cm          
          szt    5
20    Uzupełnienie gładzi z ceresitu CX-15 masy pęczniejącej  o szerokości 1cegły - pochyło          
     3*2    m    6
21    Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane          
     (3,00+0,28+0,48) po obwodzie          
     3*2    m    6
     razem    m    6
22    Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach          
     (3,00+0,28+0,48)    m2    3,76
23    Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach          
     (3,00+0,28+0,48)    m2    3,76
24    Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 40cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów          
     sufity po ścianka  , ościeże, belka    (3,00+0,28+0,48)    m    3,76
     ościeże    2,70*2    m    5,4
     po ściankach    2,89*8    m    23,12
     (1,71+1,37)*2    m    6,16
     5,72*2    m    11,44
     1,37    m    1,37
     razem    m    51,25
25    Uzupełnienie betonu  po ściankach          
     (5,72+1,43+1,91+1,33+1,37+1,91+5,72)*0,11*0,12    m3    0,256
     2,70*0,11*0,28    m3    0,083
     razem    m3    0,339
26    Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej          
     zamurowanie otworu Hp=0    2,07*1,05    m2    2,174
     1,77*0,85    m2    1,505
     razem    m2    3,679
27    Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej          
     0,90*2,05*0,25*3    m3    1,384
28    Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej          
     3,00*2    m    6
29    Uzupełnienie ścianek z silki o grubości 12cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej          
     (1,10+1,29+1,72+1,60+0,80)*3,00    m2    19,53
     -0,90*2,05    m2    -1,845
     razem    m2    17,685
30    Uzupełnienie ścianek z silki o grubości 8 cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej          
     (1,48+1,48+1,16)*3,00    m2    12,36
     -0,82*2,05    m2    -1,681
     razem    m2    10,679
31    Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowań otworów w ściankach - zbrojenie bednarką ścianek o grubości 1/4cegły          
     (1,48+1,48+1,16)*3,00    m2    12,36
     -0,82*2,05    m2    -1,681
     razem    m2    10,679
32    Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych o pokryciu jednostronnym dwuwarstwowym 25-02 i rozstawie słupków co 60cm          
     1,94*3,00*2    m2    11,64
     -0,90*2,05*2    m2    -3,69
     razem    m2    7,95
33    Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho          
     1,94*3,00*2    m2    11,64
     -0,90*2,05*2    m2    -3,69
     razem    m2    7,95
34    Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach          
     0,90*2,01*2*3    m2    10,9
     1,77*0,85    m2    1,5
     2,07*1,05    m2    2,2
     (1,39+2,20)*2*3,00    m2    21,5
     (1,10+1,29+1,72+1,60+0,80)*3,00*2    m2    39,1
     -0,90*2,05    m2    -1,8
     (1,48+1,48+1,16)*3,00*2    m2    24,7
     -0,82*2,05    m2    -1,7
     razem    m2    96,4
35    Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich , współczynnik do R +S+M 1,20 za doprowadzenie ścian do pionu i kątów          
     0,90*2,01*2*3    m2    10,9
     1,77*0,85    m2    1,5
     2,07*1,05    m2    2,2
     (1,39+2,20)*2*3,00    m2    21,5
     (1,10+1,29+1,72+1,60+0,80)*3,00*2    m2    39,1
     -0,90*2,05    m2    -1,8
     (1,48+1,48+1,16)*3,00*2    m2    24,7
     -0,82*2,05    m2    -1,7
     razem    m2    96,4
36    Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2          
     sufity    61,92    m2    61,9
     ściany    (5,72+2,72+2,89+0,28+2,82+0,14+2,77+5,72+2,77+1,46+2,72+1,20)*3,00    m2    93,6
     korytarz    (5,61+0,28+2,82+0,14+2,77)*3,00    m2    34,9
     razem    m2    190,4
37    Analogia - Przygotowanie podłoża   klejem pod szpachlowanie          
     sufity    61,92    m2    61,9
     ściany    (5,72+5,61+5,72+5,61)*3,00    m2    68
     -2,50*2,70    m2    -6,8
     2,50*2*0,28    m2    1,4
     2,70*0,28    m2    0,8
     (2,49+0,87+0,55+1,71+2,76+1,10+0,65+1,48+2,82+2,82+1,84+0,65+1,29+2,82)*3,00    m2    71,6
     -2,50*2,70    m2    -6,8
     (0,55+0,89+0,65+1,82+1,48+1,14+1,10+0,93+2,77+5,72+2,77)*0,80    m2    15,9
     korytarz    (5,61+0,28+2,82+0,14+2,77)*3,00    m2    34,9
     razem    m2    240,9
38    Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach          
     sufity    61,92    m2    61,9
39    Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z tynku          
     ściany    (5,72+5,61+5,72+5,61)*3,00    m2    68
     -2,50*2,70    m2    -6,8
     2,50*2*0,28    m2    1,4
     2,70*0,28    m2    0,8
     (2,49+0,87+0,55+1,71+2,76+1,10+0,65+1,48+2,82+2,82+1,84+0,65+1,29+2,82)*3,00    m2    71,6
     -2,50*2,70    m2    -6,8
     (0,55+0,89+0,65+1,82+1,48+1,14+1,10+0,93+2,77+5,72+2,77)*0,80    m2    15,9
     korytarz    (5,61+0,28+2,82+0,14+2,77)*3,00    m2    34,9
     razem    m2    179
40    Gruntowanie preparatami gruntującymi  powierzchni pionowych i poziomych          
     sufity    61,92    m2    61,9
     ściany    (5,72+5,61+5,72+5,61)*3,00    m2    68
     -2,50*2,70    m2    -6,8
     2,50*2*0,28    m2    1,4
     2,70*0,28    m2    0,8
     (2,49+0,87+0,55+1,71+2,76+1,10+0,65+1,48+2,82+2,82+1,84+0,65+1,29+2,82)*3,00    m2    71,6
     -2,50*2,70    m2    -6,8
     (0,55+0,89+0,65+1,82+1,48+1,14+1,10+0,93+2,77+5,72+2,77)*0,80    m2    15,9
     korytarz    (5,61+0,28+2,82+0,14+2,77)*3,00    m2    34,9
     razem    m2    240,9
41    Analogia- Montaż narożników aluminium do robót gipsowych          
     2,50*2*2    m    10
     2,70*2    m    5,4
     3,00*6    m    18
     razem    m    33,4
42    Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podłoży gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne sufitów          
     sufity    61,92    m2    61,9
43    Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malow. sufitów          
     sufity    61,92    m2    61,9
44    Malowanie farbami lateksowymi  wew. podłoży gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne ścian w dwóch kolorach          
     ściany    (5,72+5,61+5,72+5,61)*3,00    m2    68
     -2,50*2,70    m2    -6,8
     2,50*2*0,28    m2    1,4
     2,70*0,28    m2    0,8
     (2,49+0,87+0,55+1,71+2,76+1,10+0,65+1,48+2,82+2,82+1,84+0,65+1,29+2,82)*3,00    m2    71,6
     -2,50*2,70    m2    -6,8
     (0,55+0,89+0,65+1,82+1,48+1,14+1,10+0,93+2,77+5,72+2,77)*0,80    m2    15,9
     korytarz    (5,61+0,28+2,82+0,14+2,77)*3,00    m2    34,9
     razem    m2    179
45    Malowanie farbami lateksowymi  wew. podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malow. ścian w dwóch kolorach          
     ściany    (5,96+2,69+1,45+0,26+2,90+0,29+1,00+0,26+0,69+2,15)*4,00    m2    70,6
                
     ściany    (5,72+5,61+5,72+5,61)*3,00    m2    68
     -2,50*2,70    m2    -6,8
     2,50*2*0,28    m2    1,4
     2,70*0,28    m2    0,8
     (2,49+0,87+0,55+1,71+2,76+1,10+0,65+1,48+2,82+2,82+1,84+0,65+1,29+2,82)*3,00    m2    71,6
     -2,50*2,70    m2    -6,8
     (0,55+0,89+0,65+1,82+1,48+1,14+1,10+0,93+2,77+5,72+2,77)*0,80    m2    15,9
     korytarz    (5,61+0,28+2,82+0,14+2,77)*3,00    m2    34,9
     razem    m2    249,6
46    Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z foli w płynie z taśma w narożnikach i na ściankach           
     posadzka              
     posadzka    17,01    m2    17
     ściany    (0,35+0,98+0,65+1,82+1,14+1,16+1,14+1,00+1,14+0,93+1,10+0,93+2,14+5,72+2,77)*2,20    m2    50,5
                
     razem    m2    67,5
47    Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie podłoża          
     ściany    (0,35+0,98+0,65+1,82+1,14+1,16+1,14+1,00+1,00+1,14+0,93+1,10+0,93+2,14+5,72+2,77)*2,20    m2    52,7
     -0,80*2,05    m2    -1,6
     razem    m2    51,1
48    Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x25cm metodą kombinowaną ( kolory pastelowe - wybór zostanie dokonany przez inwestora )          
     ściany    (0,35+0,98+0,65+1,82+1,14+1,16+1,14+1,00+1,00+1,14+0,93+1,10+0,93+2,14+5,72+2,77)*2,20    m2    52,7
     -0,80*2,05    m2    -1,6
     razem    m2    51,1
49    Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro          
     pom. nr 03    17,10    m2    17,1
50    Montaż listew narożnych nierdzewnych przy układaniu płytek ściennych          
     2*2,20    szt    4,4
     0,80*1    szt    0,8
     razem    szt    5,2
51    Przygotowanie podłoża pod płytki          
     pom. nr 03    17,10    m2    17,1
52    Posadzki z płytek o wymiarach 40x40cm układanych na klej metodą zwykłą (płytki antypoślizgowe stosowane w budynkach użyteczności Publicznej posiadającej aprobatę techniczną i sanitarną )( kolory pastelowe - wybór zostanie dokonany przez inwestora )          
          m2    17,1
53    Scianki i przegrody z laminatu HPL z drzwiami HPL-C 0,80x1,60 z skrzydłem drzwiowym (szer.80cm) 2 komplety, przegrody HPL-C , stałe 0,85*2,20 i 1,36*2,20          
     WC - ścianki HPL z drzwiami    1,04*1,60*2          
     WC - ścianki HPL  stała    1,36*2,20*1          
     WC - ścianki HPL  stała    0,85*2,20*1          
     razem         8,19
54    Warstwa wyrównująca polimero-cementowa o gr. 3cm wraz z siatką zbrojeniową PCV          
     40,29+6,03    m2    46,32
55    Posadzki z wykładzin przemysłowych Optimal kolory pastelowe  do uzgodnienia z Inwestorem ( współczynniki za wykonanie wyobleń na ścianie  15cm )          
     40,29+6,03    m2    46,32
56    Zgrzewanie wykładzin rulonowych Optimal różne kolory          
     40,29+6,03    m2    46,32
57    Ościeżnica drewniana w oklejenie dąb bielony  0,96*2,09 szerokość ościeży 28cm          
          kpl.    1
58    Skrzydła drzwiowe  drewniane  w oklejenie  kolor dąb bielony  wymiar 0,90 x 2,00          
          kpl.    1
59    Ościeżnica drewniana w oklejenie dąb bielony 0,96*2,06 szerokość ościeży 12 cm          
          kpl.    1
60    Skrzydła drzwiowe  drewniane  w oklejenie  kolor dąb bielony  wymiar 0,90 x 2,00          
          kpl.    1
61    Ościeżnica drewniana w oklejenie dąb bielony 0,96*2,09 szerokość ościeży 14 cm          
          kpl.    1
62    Skrzydła drzwiowe  drewniane  w oklejenie  kolor dąb bielony  wymiar 0,90 x 2,00          
          kpl.    1
63    Skrzydła drzwiowe  drewniane  w oklejenie  kolor dąb bielony  wymiar 0,90 x 2,02 przesuwne wraz z ościeżnicą i prowadnicą          
          kpl.    1
64    Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,          
          szt    4
65    Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z  szyldem          
          szt    4
66    Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamek patentowy          
          szt    2
67    Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamek łazienkowy          
          szt    1
68    analogia- prace   nieprzewidziane ( R+M+S)          
          r-g    10
69    Montaż luster  łazienkowych w ramie stali nierdzewnej o  wymiar 80x210cm          
     wymiar 80*120 cm    3    kpl    3
70    Montaż pojemnika na papier  ze stali nierdzewnej           
          kpl.    3
71    Montaż pojemnika na mydło  ze stali nierdzewnej           
          kpl.    3
72    Mycie po robotach malarskich posadzek  z płytek - analogia          
          m2    64
73    Mycie po robotach malarskich ścianek z płytek - analogia          
          m2    15Przedmiar robót sanitarnych
PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ISTNIEJĄCYCH NA NOWY ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 W KOŁOBRZEGU
ROBOTY SANITARNE W ZAKRESIE: -instalacja wody zimnej i ciepłej -instalacja kanalizacji sanitarne, -instalacja c.o -wentylacja mechaniczna wywiewna.
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
1. Branża sanitarna
1. Roboty demontażowe
1 KNR 4-02
0114/01
Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm
m 15,000
2 KNR 4-02
0230/07
Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy do 50mm na ścianach budynku
m 10,000
3 KNR 4-02
0230/08
Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy 75-110mm na ścianach budynku
m 7,000
4 KNR-W 4-02
0235/06
Demontaż umywalki bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych
kpl 5,000
5 KNR-W 4-02
0235/07
Demontaż wanny bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych
kpl 2,000
6 KNR-W 4-02
0235/08
Demontaż ustępu z miską porcelanową bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych
kpl 2,000
7 KNR 4-01
0210/01
Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m2 w elementach z betonu
żwirowego
m 15,000
8 KNR 4-01
0106/04
Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru
15*0,5*0,2 m3 1,500
razem m3 1,500
9 TZKNBK t1
5/4-01
Przeniesienie w wiadrach w jednym poziomie gruzu na odległość do 30m
m3 1,300
10 KNR AT-06
0101/02
Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych na samochody lub przyczepy
skrzyniowe - ładunek kategorii II
t 1,300
11 KNR 4-02
0512/01
Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki średnicy 15-20mm o połączeniu gwintowanym
szt 2,000
12 KNR 4-02
0517/01
Wymiana rur przyłącznych średnicy 15mm do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego
płytowego i konwektora o złączach gwintowanych
kpl 1,000
13 KNR 4-02
0521/02
Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2-rzędowego GP-2 i GP-4, długości do 5m
kpl 1,000
2. Roboty montażowe
14 KNR-W 2-15
0112/01
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 16mm o połączeniach
zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
m 25,000
15 KNR-W 2-15
0112/01
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach
zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
m 12,000
16 KNR-W 2-15
0112/02
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 25mm o połączeniach
zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych
m 6,000
17 KNR 0-34
0101/01
Izolacja jednowarstwowa grubości 6mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-28mm otulinami
m 37,000
18 KNR-W 2-15
0116/01
Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do
zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
szt 6,000
19 KNR-W 2-15
0203/03
Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków,
o połączeniach wciskowych
m 5,000
20 KNR-W 2-15
0203/04
Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 160mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków,
o połączeniach wciskowych
m 8,000
21 KNR-W 2-15
0208/01
Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w
budynkach niemieszkalnych
m 5,000
22 KNR-W 2-15
0208/03
Rurociągi z PCW kanalizacyjne o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w
budynkach niemieszkalnych
m 8,000
23 KNR-W 2-15
0211/01
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 50mm o połączeniach
wciskowych
ROBOTY SANITARNE W ZAKRESIE: -instalacja wody zimnej i ciepłej -instalacja kanalizacji sanitarne, -instalacja c.o -wentylacja mechaniczna wywiewna.
podejść 4,000
24 KNR-W 2-15
0211/03
Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCW o średnicy 110mm o połączeniach
wciskowych
podejść 3,000
25 KNR-W 2-15
0213/05
Rury wywiewne z PCW o średnicy 110mm o połączeniu wciskowym
szt 1,000
26 KNR 4-01
0333/01
Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej
szt 2,000
27 KNR 4-01
0339/01
Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej
m 4,000
28 KNR-W 2-15
0128/02
Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
m 40,000
29 KNR-W 2-15
0127/03
Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm w
budynkach niemieszkalnych
m 40,000
30 kalkulacja
własna
Włączenie sie do ist.instalacji wody zimnej i ciepłej
kpl 1,000
31 KNR-W 2-15
0406/02
Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych
m 2,000
32 KNR-W 2-15
0427/01
Rury przyłączne o średnicy nominalnej 15mm łączone na gwint do grzejników żeliwnych,
stalowych, aluminiowych, płytowych
kpl 1,000
33 KNR-W 2-15
0418/05
Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500mm i długości do 1600mm
szt 1,000
34 KNR 0-35
0215/02
Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o podwójnej regulacji, prostych lub kątowych
z głowicami termostatycznymi o średnicy o średnicy nominalnej 15mm
kpl 1,000
35 KNR 0-35
0215/06
Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub kątowych o średnicy nominalnej
15mm
kpl 1,000
36 kalkulacja
własna
Montaż nawiewników w oknach
szt 2,000
3. Montaż armatury sanitarnej (biały montaż)
37 KNR-W 2-15
0230/02
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
kpl 3,000
38 KNR 2-15u2
0104/01
Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym
kpl 3,000
39 KNR 2-15u2
0101/01
Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej na
ścianie
kpl 3,000
40 KNR 2-15u2
0105/01
Montaż przycisków do spłuczek podtynkowych
szt 3,000
41 KNR 0-35
0124/04
Montaż kabin natryskowych do kąpieli, trzyściennych kwadratowych z płyty polistyrenowej
kpl 1,000
42 KNR-W 2-15
0130/01
Analogia.Montaż zaworków pod baterię 10/15mm
szt 6,000
4. Wentylacja mechanczna
43 KNR-W 2-17
0113/02
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe, typ B/I (z udziałem kształtek
do 35%) o średnicy do 200mm
m 4,000
44 KNR-W 2-17
0131/02
Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe typ B do przewodów o średnicy do 200mm
szt 1,000
45 KNR-W 2-17
0140/01
Anemostaty kołowe, typ D o średnicy 160mm
szt 3,000
46 KNR-W 2-17
0201/01
Analogia.Wentylator TD-350/125mm
szt 1,000
Tabela przedmiaru robót elektrycznych
Przystosowanie pomieszczeń istniejących na nowy oddział przedszkolny w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Kołobrzegu
Nr Podstawa Nr
ST
Opis robót Jm Ilość
1 KNR 5-08
0209/03
Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w
podłożu betonowym - YDYp 3x1,5mm2
Kod CPV: 45310000-3 m 56
2 KNR 5-08
0209/03
Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w
podłożu betonowym- YDYp4x1,5mm2
Kod CPV: 45310000-3 m 20
3 KNR 5-08
0209/03
Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w
podłożu betonowym- YDYp3x2,5mm2
Kod CPV: 45310000-3 m 58
4 KNR 5-08
0301/21
Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem
ślepych otworów mechanicznie w podłożu betonowym
Kod CPV: 45310000-3 szt 12
5 KNR 5-08
0302/01
Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych
podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm
Kod CPV: 45310000-3 szt 10
6 KNR 5-08
0302/03
Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 4-wylotowych
podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80mm dla przewodów do 2,5mm2
Kod CPV: 45310000-3 szt 2
7 KNR 5-08
0307/02
Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w
puszce instalacyjnej
Kod CPV: 45310000-3 szt 2
8 KNR 5-08
0307/03
Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w
puszce instalacyjnej
Kod CPV: 45310000-3 szt 2
9 KNR 5-08
0309/06
Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z
uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2
Kod CPV: 45310000-3 szt 1
10 KNR 5-08
0309/03
Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w
puszkach
Kod CPV: 45310000-3 szt 4
11 KNR 5-08
0309/03
Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem
,podwójne w puszkach
Kod CPV: 45310000-3 szt 1
12 KNR 5-08
0502/09
Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane
na kołkach kotwiących - 2 mocowania
Kod CPV: 45310000-3 kpl 13
13 KNR 5-08
0511/13
Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z
kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw
sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 2x40W końcowych- 2X36 Z
KLOSZEM OPAL IP20
Kod CPV: 45310000-3 szt 1
14 KNR 5-08
0511/20
Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej, z
kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw
sztucznych, z podłączeniem, przykręcanych 1x65W końcowych- LED36W
Kod CPV: 45310000-3 szt 7
15 KNR 5-08
0515/01
Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia
pomieszczeń przemysłowych, z podłączeniem, strugoodpornych,
pyłoodpornych, pyłoszczelnych w obudowie metalowej z odbłyśnikiem,
zawieszanych końcowych 2x40W- ŚWIETLÓWKOWE 2X36W IP44
Kod CPV: 45310000-3 szt 3
16 KNR 5-08
0504/05
Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem,
bryzgoodpornych, strugoodpornych, porcelanowych zawieszanych
końcowych- OPRAWA TYPU PLAFONIERA LED IP44 Z CZUJNIKIEM
RUCHU P=19W
Kod CPV: 45310000-3 szt 1
17 KNR 5-08
0811/01
Sprawdzenie stanu izolacji bez względu na rodzaj instalacji i przewodów
Kod CPV: 45310000-3 szt 4
18 KNR 5-08
0811/02
Przedzwonienie przewodu bez względu na rodzaj instalacji i przewodów
Kod CPV: 45310000-3 szt 4
19 KNR 5-08
0811/03
Sprawdzenie próbnikiem napięcia punktu odbioru instalacji wtynkowej po
tynkowaniu
Kod CPV: 45310000-3 szt 4
20 KNR 5-08
0813/01
Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powłoce
polwinitowej pod zaciski lub bolce
Kod CPV: 45310000-3 szt 12
21 KNR 4-03
1004/11
Mechaniczne przebijanie otworów długości do 30cm w ścianach lub stropach
betonowych dla rur o średnicy do 25mm
Kod CPV: 45310000-3 otworów 6
22 KNR 4-03
1003/06
Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub
stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm
Kod CPV: 45310000-3 otworów 6
23 KNR 4-03
1205/05
Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie
Kod CPV: 45310000-3 pomiar 5
24 KNR 4-03
1205/06
Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie
Kod CPV: 45310000-3 pomiar 16
25 KNR 4-03
1205/01
Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - za
pierwszy pomiar lub badanie
Kod CPV: 45310000-3 pomiar 5
26 KNR 4-03
1205/02
Badania i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej - dodatek za
każdy następny pomiar lub badanie
Kod CPV: 45310000-3 pomiar 16
27 KNR
4-03u1
0100/06
Dodatek za odłączenie przewodów w puszcze pojedynczej o przekroju do
6mm2
Kod CPV: 45310000-3 szt 45
28 KNR 4-03
1134/01
Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub
metalowym
Kod CPV: 45310000-3 szt 17
29 KNR 4-03
1124/02
Demontaż podtynkowych wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub
grupowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A
Kod CPV: 45310000-3 szt 7
30 KNR 4-03
1122/02
Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2+0 biegunowych o natężeniu
prądu do 63A
Kod CPV: 45310000-3 szt 13

Oferta powinna zawierać: cenę netto i brutto, termin płatności (przelew 14 dni) od czasu wystawienia faktury. Termin realizacji zamówienia: nie później niż do 30.09.2018
Ofertę należy złożyć do 13.08.2018 w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kołobrzegu godz. 8:00 – 12:00 lub przesłać na adres e-mail m.zemojtel@pm1kg.pl
Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są:
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w zamówieniu – załącznik nr 1
………………………………………………………………
pieczatka i podpis osoby uprawnionej

Oświadczenie referenta:
Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego


Podpis Oferanta:………………………………………………………………….


Załącznik nr 2

Oświadczenie
Składający ofertę na RPRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ISTNIEJĄCYCH NA NOWY ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JULIANA TUWIMA   W KOŁOBRZEGU.
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
/pełna nazwa Wykonawcy, numery rejestrów, NIP, REGON/
z siedzibą w:
………………………………………………………………………………………..……....................................................

.....................................................................................................................................................
reprezentowany przez osoby uprawnione:
........................................................................................... ..........................................................

.....................................................................................................................................................
oświadcza, że:
posiada uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

....................................................            ............................................................
/Miejscowość, data/        /Podpisy i Imienne pieczątki osób uprawnionych do  składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Z poważaniem: Marta Żemojtel
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Kołobrzegu