Kryteria uzupełniające,  zgodnie z art. 20 c ust. 4 - 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów;

 

Na podstawie Uchwały Nr VI/40/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg ( dotyczy również oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w publicznych szkołach podstawowych) ustala się następujące kryteria, liczbę punktów za ich spełnienie i dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań:

 

1)    dochód na osobę w rodzinie kandydata, który wynosi 150% i mniej,  kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z  2015 r. poz. 114 j.t. ).

Liczba punktów: 2

 

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełnienia kryterium jest : Oświadczenie o dochodzie na członka rodziny wg wzoru określonego w Załączniku nr 1.

 

2)    odprowadzanie podatków dochodowych na rzecz  Miasta Kołobrzeg przez rodziców, (prawnych opiekunów) kandydata.

Liczb punktów: 4

 

Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia spełnienia kryterium jest : Oświadczenie o odprowadzaniu podatków dochodowych na rzecz Miasta Kołobrzeg wg wzoru określonego w Załączniku nr 2.

 

3)    uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola pierwszego wyboru.

Liczba punktów: 8

 

Spełnienie tego kryterium dokumentuje wpis rodzeństwa na wniosku zgłoszeniowym do przedszkola .

 

 

w.z.  PREZYDENTA MIASTA

 

   Jerzy Wolski

        Zastępca Prezydenta