Sprawozdawczość budżetowa

 

 

Rb-28S

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/ jednostki samorządu terytorialnego,

według okresu sprawozdawczego

 

Rb-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych  samorządowej jednostki budżetowej/ jednostki samorządu terytorialnego,

według okresu sprawozdawczego

 

Rb- 34S

sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

według okresu sprawozdawczego

 

Rb-Z

kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki budżetowej

         sprawozdanie jednostkowe

         sprawozdanie zbiorcze

         sprawozdanie łączne

 

Rb-N

kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

         sprawozdanie jednostkowe

         sprawozdanie zbiorcze

         sprawozdanie łączne

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdania finansowe

 

         bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień …........

         rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) sporządzony na                     dzień …........

         zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej                                      lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na                          dzień …........