Załącznik nr 2 do  Uchwały NR VI/40/15

         RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 2 marca 2015 r.

 

 

 

Oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Kołobrzeg

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

…………………….

data

 

 

………………………………………………………..

 

………………………………………………………..

imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych) kandydata

…………………….................................

adres zamieszkania

……………………………………………………..

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

                Na podstawie art. 20 c. ust. 6  ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oświadczam, że w zeznaniu podatkowym za rok poprzedni  (wskazałam/em/ wskażę - odpowiednie podkreślić), że jestem mieszkańcem Miasta Kołobrzeg, w związku z tym jestem podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Kołobrzeg.

 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 ………………………………………

                                                                                                                                             czytelne podpisy