Kodeks etyki

Przedszkole Miejskie Nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi

im. Juliana Tuwima

w Kołobrzegu

 

 

Na podstawie: art. 39 ust. 3 pkt 3 ustawy o systemie oświaty i art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68 ust. 2 pkt 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz w oparciu o „Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych”.

 

Kodeks Etyki Pracowników Przedszkola Miejskiego Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi                         im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu stanowi zbiór wartości i zasad, którymi kierują się pracownicy przedszkola podczas wykonywania obowiązków pracowniczych w zakładzie pracy, a także poza nim. Celem Kodeksu jest zapewnienie jakości funkcjonowania placówki, zaufania klientów przedszkola oraz wsparcie pracowników w realizowaniu standardu przestrzegania wartości etycznych.

 

 

§ 1

 

Zasady obowiązujące w Przedszkolu Miejskim Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu

 

Za szczególnie ważne w Przedszkolu Miejskim Nr 1 uważamy respektowanie następujących zasad:

 

1.Zasada poszanowania godności

1) Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka jest źródłem wszelkich jego prawidłowych obowiązków, zarówno w aspekcie prawnym, jak i moralnym.

2) Relacje między wychowankami i pracownikami przedszkola powinny być nacechowane zaufaniem, uprzejmością, życzliwością oraz poszanowaniem odmienności przekonań i światopoglądu. Nie można nikogo dyskryminować z powodu jakichkolwiek różnic światopoglądowych.

3) Pracownicy przedszkola i wychowankowie nie powinni brać udziału w żadnych przedsięwzięciach uwłaczających ich godności lub godności innych, jak również podejmować zajęć mogących zaszkodzić dobremu imieniu ich lub przedszkola.

 

2.Zasada praworządności

1) Funkcjonowanie przedszkola opiera się na prawie i przyjętych w jego regulaminach.

2) Wszyscy są zobowiązani stosować się do przepisów obowiązujących w przedszkolu.

3) Placówka udostępnia pracownikom i rodzicom/opiekunom Statut, Regulaminy, Kodeks Etyczny i inne obowiązujące w niej przepisy.

4) Wychowanek jak i pracownik przedszkola ma prawo domagać się poszanowania swoich regulaminowych uprawnień.

 

 

 

3. Zasada uczciwości

1) Uczciwość nauczyciela przejawia się w jego solidnej pracy wychowawczej i dydaktycznej oraz w sprawiedliwej, jawnej ocenie osiągnięć wychowanka.

2) Uczciwość pozostałych pracowników przedszkola przejawia się w:

a) sumiennym i starannym wykonywaniu zadań powierzonych przez dyrektora,

b) dotrzymywaniu zobowiązań, kierując się prawem i przewidzianym trybem działania.

3) Relacje między wychowawcami, współpracownikami, wychowankami winny układać się                          z zachowaniem stosownego dystansu i powagi oraz wzajemnej życzliwości.

4) Niedopuszczalne jest uciekanie się do protekcji, zbytniej poufałości, wykorzystywanie związków rodzinnych i osobistych, a także formułowanie pomówień wobec opiekunów i innych osób.

 

4. Zasada rzetelności

1) W odniesieniu do nauczycieli rzetelność oznacza prowadzenie działalności dydaktycznej prawdzie. Nauczyciel przyznaje się do porażek, unika formułowania sądów i opinii                                  w problematyce, w której nie jest specjalistą. Ma prawo do wątpliwości i stawiania pytań.

2) W odniesieniu do pozostałych pracowników przedszkola rzetelność oznacza:

a) racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi i majątkiem,

b) dbanie o jakość,

c) dbanie o staranne, sprawne wykonywanie zadań z szacunkiem do innych i poszanowaniem godności własnej,

d)  dbanie o efektywną współpracę w ramach powierzonych zadań,

e) przestrzeganie prawa.

3) Prawem wychowanka jest możliwie pełny dostęp do zasobów wiedzy i innych dóbr kultury zgromadzonych w przedszkolu. Każdemu nauczycielowi prowadzącemu zajęcia wychowanek może zadawać pytania dotyczące omawianych zagadnień.

4) Naruszenie zasady rzetelności w szczególności polega na:

a) nadużywaniu zwolnień lekarskich,

b) niedbałości o powierzone mienie,

c) niegospodarności,

d) podejmowaniu działań budzących wątpliwość, co do ich celowości lub legalności. 

 

5. Zasada dbałości o kulturę osobistą

1) Członkowie społeczności przedszkolnej zachowują powszechnie przyjęte kanony kultury osobistej.

2) Przejawem kultury osobistej jest w szczególności uszanowanie powagi miejsca i chwili poprzez odpowiednie zachowanie.

3) Pracownika przedszkola cechuje miły, cierpliwy i wyrozumiały stosunek do wychowanków, rodziców.

4) W kontaktach klientami, instytucjami współpracownikami pracownik przedszkola zachowuje się w sposób taktowny, uprzejmy, życzliwy.

5) Niedopuszczalne jest w szczególności:

a) używanie wulgaryzmów,

b) pozostawanie w stanie nietrzeźwym,

c) spóźnianie się,

d) nadużywanie w czasie pracy telefonów komórkowych.

 

6. Zasada poszanowania dóbr materialnych

1) Pracownicy przedszkola i wychowankowie zobowiązani są do poszanowania dóbr materialnych stanowiących jej bazę dydaktyczną;

2) Wychowanek przejawia troskę poszanowanie i .estetykę udostępnionych mu przedmiotów, urządzeń i zasobów.

3) Nie mogą być tolerowane jakiekolwiek przejawy wandalizmu wobec dóbr materialnych przedszkola, jak również ich kradzież.

 

7. Zasada sprzeciwiania się patologiom życia przedszkolnego i społecznego

1) Każdy powinien być wyczulony na wszelkie patologie życia przedszkolnego i społecznego, bowiem bierna postawa wobec nagannych zachowań jest przyzwoleniem na brutalizację życia publicznego.

2) W szczególności należy więc:

a) przeciwstawiać się przemocy i agresji,

b) reagować w przypadku naruszania zakazu spożywania alkoholu i palenia papierosów                      w budynku przedszkola,

c) dbać, by przedszkole było wolne od narkotyków,

d) walczyć z wszelkimi aktami wandalizmu, czy kradzieży.

 

8. Zasada dbania o dobre imię i wizerunek przedszkola

1) Każdy członek społeczności przedszkolnej dba o promocję przedszkola, propaguje jej sukcesy i osiągnięcia.

2) Wszelkie postawy i opinie krytyczne winny być przedstawiane w dyskusjach wewnątrzprzedszkolnych, by inspirować do przedsięwzięć służących doskonaleniu funkcjonowania przedszkola.

3) Nie można prowadzić jakichkolwiek działań, powołując się na przedszkole, jeśli                                  w rzeczywistości są to przedsięwzięcia prywatne.

§ 2

 

Zasady etyki zawodowej nauczyciela

1. Naczelną zasadą w postępowaniu z dziećmi jest poszanowanie ich godności oraz podmiotowe traktowanie oraz świadomość, że proces edukacyjny wymaga czasu i u każdego wychowanka przebiega indywidualnie. W swoich działaniach nauczyciel jest obowiązkowy                       i sprawiedliwy. Szanuje przy tym godność osobistą każdego człowieka i wymaga takiego samego szacunku wobec siebie. Wyraża się to w etycznej postawie względem:

1) Wychowanków,

2) Rodziców,

3) innych nauczycieli,

4) miejsca pracy i władz zwierzchnich.

2. Nauczyciel respektuje prawa wychowanka wyrażone w Konwencji Praw Dziecka i innych aktach obowiązujących w Rzeczpospolitej Polsce i dokłada starań, aby były one znane oraz właściwie chronione i realizowane w jego miejscu pracy. W szczególności nauczyciel respektuje i chroni prawa wychowanka i jego rodziców lub opiekunów do kierowania się własnym systemem wartości, dokonywania własnych wyborów, oraz prawo do intymności.

3. Nauczyciel w swoim postępowaniu wobec wychowanka i jego rodziców (opiekunów) kieruje się zasadą niezbywalności ich praw, co oznacza, że nikomu nie wolno ich zawiesić, unieważnić lub uzależniać ich stosowania od postaw i zachowań wychowanka lub jakichkolwiek innych okoliczności.

4. Nauczyciel dba o utrzymanie możliwie najwyższego poziomu swej pracy, bez względu na jakiekolwiek indywidualne cechy wychowanków i ich rodziców czy też na jego osobisty do nich stosunek. Nauczyciel jest szczególnie odpowiedzialny za to, aby cechy różnicujące odbiorców jego działań, takie jak rasa, narodowość, światopogląd i system wartości, pozycja społeczna, sytuacja materialna, poglądy polityczne, a także stosunek do przedszkola i edukacji oraz charakter problemów wychowawczych – w żaden sposób nie pociągały za sobą dyskryminacji tych osób w środowisku przedszkola i w dostępie do dóbr edukacyjnych.

5. W pracy z dzieckiem nauczyciel kieruje się przede wszystkim zasadą jego dobra. Współpracując z instytucjami lub osobami dorosłymi decydującymi o małoletnim wychowanku, nauczyciel nie powinien podejmować działań wbrew tej zasadzie. W przypadku naruszenia przez instytucję lub osoby dorosłe praw lub dóbr dziecka nauczyciel powinien odstąpić od współpracy z tymi instytucjami i osobami, bronić prawd i dóbr dziecka.

6. Nauczyciel dokłada starań, aby jak najlepiej poznać problemy, możliwości i inne uwarunkowania wychowanka, i aby najtrafniej jak to możliwe dostosowywać cele i metody swoich działań do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Nauczyciel nie może dopuszczać do dyskryminowania wychowanka w jego dostępie do dóbr edukacyjnych z powodu jego indywidualnych uwarunkowań.

7. Nauczyciel powinien zrozumiale przekazywać wychowankowi i jego rodzicom lub opiekunom wiedzę o tym, jak rozpoznaje jego sytuację i problemy oraz informować o celach swoich działań wychowawczych i dydaktycznych, stosowanych metodach, wynikach i ocenach uzyskiwanych przez wychowanka oraz sposobach ich udostępnienia. Nauczyciel stara się uzyskać zrozumienie odbiorców dla przekazywanych informacji i akceptację dla planowanych działań.

8. Nauczyciel nie może wykorzystywać swojej pozycji dla osiągania kosztem wychowanka                     i jego rodziców lub opiekunów korzyści osobistych. W trosce o godność zawodu nauczyciel jest szczególnie odpowiedzialny za to, aby rozpoznawać i eliminować wszelkie sytuacje, które mogą być przez wychowanka lub inne osoby interpretowane jako korupcyjne.

9. Dla utrzymania właściwego poziomu swojej pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel staje niekiedy przed koniecznością poznawania osobistych, poufnych informacji dotyczących jego odbiorców. Nauczyciel jest świadom szczególnej odpowiedzialności wynikających                         z posiadania tego rodzaju wiedzy i dąży do jej uzyskania jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wykonywania jego czynności zawodowych.

10. Nauczyciela obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej obejmującej informacje                   o osobistych sprawach jego odbiorców. Ujawnienie wiadomości objętych tajemnicą zawodową jest dopuszczalne jedynie wówczas gdy:

a) Zachowanie tajemnicy może prowadzić w przyszłości do poważnego zagrożenia czyjegoś bezpieczeństwa lub innych dóbr osobistych;

b) Zachowanie tajemnicy może prowadzić w przyszłości do naruszenia prawa;

c) Ujawnienie poufnych informacji innemu nauczycielowi jest niezbędne dla zapewniania odpowiedniej skuteczności oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych;

d) Ujawnienie poufnych informacji innemu specjaliście spoza zawodu nauczycielskiego umożliwi świadczenie wychowankowi niezbędnej mu profesjonalnej pomocy.

11. Nauczyciel jest odpowiedzialny za kształtowanie konstruktywnych, umożliwiających systematyczną współpracę relacji z rodzicami wychowanka, respektuje ich prawa rodzicielskie określone w Konstytucji RP i innych aktach prawnych oraz ich prawo do informacji i konsultacji.

12. W trosce o prestiż i profesjonalny poziom środowiska nauczycielskiego, nauczyciel dokłada starań o przejrzystość działań i procedur środowiska nauczycielskiego i zespołu nauczycielskiego w swoim miejscu pracy wobec otoczenia społecznego.

13. Nauczyciel rozumie znaczenie pracy zespołowej dla skuteczności i spójności oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych, bierze na siebie odpowiedzialność za właściwą organizację                 i poziom tej pracy, przestrzega norm i standardów zespołu, w którym pracuje.

14. W relacjach ze współpracownikami nauczyciel kieruje się zasadą, że ocenianie                                  i konstruktywna krytyka pracy i postępowania każdego nauczyciela jest ważnym narzędziem podwyższenia profesjonalnego poziomu całego środowiska. W swoich ocenach jest jednak zobowiązany powstrzymywać się od deprecjonowania kogokolwiek jako osoby i od używanie profesjonalnych ocen do rozgrywek osobistych. Dbając o godność zawodu, nauczyciel powstrzymuje się od tego typu wypowiedzi w obecności osób postronnych.

15. Nauczyciel, który naruszył zasady etyki zawodowej powinien podjąć niezwłocznie działania mające na celu usunięcie skutków swojego postępowania i naprawienie powstałych szkód.

16. Nauczyciel powinien wymagać od innych nauczycieli nienagannego zachowania                               i kierowania się zasadami etyki zawodowej.

17. Nauczyciel ma obowiązek reagować na znane sobie fakty odstępstwa od zasad etyki zawodowej ze strony innych nauczycieli. W takich sytuacjach nauczyciel powinien dołożyć wszelkich starań, aby przekonać współpracownika do zmiany postępowania poprzez interwencję osobistą, odwoływanie się do pomocy innych nauczycieli, zespołu nauczycielskiego lub, gdy to nie przyniesie efektu, do działających na jego terenie organizacji zawodowych nauczycieli.

18. Nauczyciel nie może akceptować warunków pracy, które ograniczają lub uniemożliwiają stosowanie zasad etyki zawodowej i ma obowiązek reagować, jeśli warunki pracy ograniczają lub uniemożliwiają stosowanie zasad etyki zawodowej przez niego lub jego współpracowników.

19. Nauczyciel powinien odstępować od działań zawodowych, jeżeli jego osobista sytuacja psychiczna lub fizyczna lub inne okoliczności mogą istotnie obniżyć jakość wykonywanej pracy.

20. Nauczyciel powinien przestrzegać praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa                           w Ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2006 r.                     Nr 90, poz.631 ze zm.).

 

1.1) POSTAWA NAUCZYCIELA WZGLĘDEM WYCHOWANKÓW

Nauczyciel:

a) Respektuje prawa dzieci wyrażone w Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawa dotyczące edukacji.

 

b) Uznaje wyjątkowość, indywidualność i specyfikę potrzeb każdego wychowanka oraz dostarcza mu pomoc i wsparcie, aby mógł zrealizować swój potencjał twórczy i intelektualny.

c) Chroni wychowanków przed patologiami oraz reaguje na ich problemy, pomagając je rozwiązywać.

d) Pomaga odnaleźć wychowankom zainteresowania i pasje oraz umożliwia ich rozwijanie.

e) Wzmacnia poczucie własnej wartości wychowanków.

f) Wykazuje troskę, pilność i dyskrecję w każdej sprawie dotyczącej opieki nad wychowankami.

g) Zapewnia, że informacje poufne dotyczące wychowanka i jego rodziny nie będą wykorzystywane w żaden sposób na jego szkodę, w szczególności zaś w sprawach związanych z światopoglądem i wyznaniem religijnym.

h) Zachowuje obiektywizm w ocenianiu oraz postępowaniu w sytuacjach konfliktowych (zarówno między wychowankami, jak i w relacji nauczyciel-wychowanek) oraz czuje się odpowiedzialny za rozwiązanie lub załagodzenie wszelkich konfliktów.

i) Ma pełne prawo do obrony własnej i mienia osobistego w przypadku świadomego wandalizmu lub bandytyzmu.

 

1.2) POSTAWA NAUCZYCIELA WZGLĘDEM RODZICÓW

Nauczyciel:

a) Honoruje prawa rodziców do zasięgania informacji i konsultacji, poprzez uzgodnione procedury mające na celu dobro ich dzieci.

b) Respektuje władzę rodzicielską, jednakże służy profesjonalną radą, mając na uwadze dobro dziecka.

c) Dokłada wszelkich starań, aby zachęcić rodziców do aktywnego udziału w wychowaniu                      i edukacji dziecka i wspierania procesu nauczania.

d) Przekazuje w sposób komunikatywny informacje, wskazując nie tylko słabe, ale przede wszystkim mocne strony dziecka, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, a także z taktownym wyczuciem sytuacyjnym.

e) W sytuacjach konfliktowych dla dobra przedszkola i wychowanka wypracowuje kompromis w relacji: przedszkole-rodzice.

f) Zdecydowanie przeciwstawia się jakimkolwiek formom wywierania wpływu na sposób oceniania wychowanków.

 

 

 

 

 

1.3) POSTAWA NAUCZYCIELA WZGLĘDEM INNYCH NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

Nauczyciel:

a) Okazuje postawę koleżeńską wobec innych poprzez respektowanie ich zawodowej pozycji, poszanowanie opinii i metod pedagogicznych oraz służenie radą i pomocą w szczególności w stosunku dla osób zaczynających pracę radą i pomocą w szczególności w stosunku dla osób zaczynających karierę zawodową.

b) Utrzymuje w tajemnicy informacje dotyczące współpracowników uzyskane w trakcie pracy chyba, że ujawnienie służy ważnemu zawodowemu celowi lub jest wymagane przez prawo.

c) Pomaga kolegom we wspólnym realizowaniu zadań przedszkola oraz obowiązujących procedur postępowania.

d) W sytuacji zastrzeżeń do własnej pracy (zgłoszonych przez dyrekcję, rodziców, wychowanków) przyjmuje i wykorzystuje rady, doświadczenia oraz metody pracy od innych nauczycieli.

e) Stanowczo przeciwstawia się wszelkim sytuacjom korupcyjnym i naciskom w różnorakiej formie np. łapówkarstwu, szantażowi, mobbingowi, itp.

 

1.4) POSTAWA NAUCZYCIELA WOBEC MIEJSCA PRACY ORAZ WŁADZ ZWIERZCHNICH

Nauczyciel:

a) Pozyskuje publiczne zaufanie i szacunek poprzez wysoki jakościowo poziom nauczania zapewniany wszystkim wychowankom.

b) Nieustannie „uczy się” w taki sposób, że jego profesjonalna wiedza jest systematycznie uaktualniana i udoskonalana.

c) Dobrze planuje swoją pracę dydaktyczną w oparciu o obowiązującą podstawę programową i przyjęte w przedszkolu programy.

d) Jak najlepiej wykorzystuje w pracy z wychowankiem zdobyte kompetencje i kwalifikacje,

e) Zachowuje odpowiednią kulturę bycia – zwłaszcza niedopuszczalne jest w trakcie prowadzenia zajęć dydaktycznych spożywanie posiłków, korzystanie z telefonów komórkowych oraz uleganie własnym nałogom.

f) Podejmuje przewidziane prawem kroki w przypadku jawnego łamania ogólnie obowiązujących norm etycznych wobec jego osoby lub w sytuacjach, których jest świadkiem.

g) Przestrzega postanowień niniejszego kodeksu.

h) Zmian w kodeksie etycznym dokonuje zespół powołany przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną.

 

§ 3

 

Zasady dla Wychowanków

Zgodnie z kodeksem etycznym Wychowanek powinien wykazywać następujące postawy:

1. Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

2. Z szacunkiem i kulturą odnosić się do drugiego człowieka – przestrzegać kultury słowa.

3. Być wrażliwym na krzywdę innych i służyć pomocą.

4. Dostrzegać i rozumieć potrzeby innych, akceptować ich odmienność.

5. Potrafić kontrolować swoje emocje.

6. Rozumieć znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów.

7. Rozumieć konieczność przestrzegania zasad współżycia ze światem przyrody, przejawiać postawy proekologiczne.

8. Dbać o swój wygląd.

9. Dbać o bezpieczeństwo, nie stosować przemocy słownej, fizycznej ani psychicznej.

10. Szanować mienie przedszkolne i pracę innych.

11. Nie przywłaszczać własności innych.

12. Szanować cudze zdanie i wolność innych.

13. Rozumieć potrzebę zdobywania wiedzy i obowiązku systematycznego uczęszczania do przedszkola.

14. Znać swoje prawa i obowiązki.

15. Godnie reprezentować swoje przedszkole na uroczystościach przedszkolnych pozaprzedszkolnych.

 

§ 4

1)    Pracownicy są zobowiązani przestrzegać przepisów Kodeksu i kierować się jego zasa­dami.

2)    Za nieprzestrzeganie zapisów niniejszego Kodeksu pracownicy ponoszą      odpowiedzial­ność porządkową lub dyscyplinarną zgodnie z aktami prawnymi będącymi podstawą jego opracowania:

a)    Ustawą z 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.),

b)    Ustawą z 26.01.1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),

c)    Ustawą z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn zm.),

d)    Ustawą Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974r z późn. zm.,

e)    Regulaminem Organizacyjnym Przedszkola Miejskiego Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu,

f)     Statutem Przedszkola Miejskiego Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu,

3)    Każdy pracownik przedszkola winien zapoznać się z treścią Kodeksu Etyk i przyjąć go do stosowania.

 

§ 5

Dokonywanie zmian w kodeksie

1)    Zmian w niniejszym kodeksie dokonuje się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.