Regulamin działalności Rady Pedagogicznej

Przedszkola Miejskiego Nr 1

z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima

 w Kołobrzegu

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Rozdział II

Zadania Rady Pedagogicznej

Rozdział III

Kompetencje Rady Pedagogicznej

Rozdział IV

Organizacja zebrań Rady Pedagogicznej

Rozdział V

Tryb pracy Rady Pedagogicznej i podejmowanie uchwał

Rozdział VI

Komisje Rady Pedagogicznej

Rozdział VII

Obowiązki członków Rady Pedagogicznej

Rozdział VIII

Dokumentowanie zebrań Rady Pedagogicznej

Rozdział IX

Zmiany regulaminu i przepisy końcowe

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola, realizującym jego misję poprzez wykonywanie zadań wynikających ze statutu przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.

 

§ 2

 

1.        W skład Rady Pedagogicznej wchodzą dyrektor przedszkola oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu bez względu na wymiar i podstawę zatrudnienia.

2.        Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

 

§ 3

 

W zebraniach Rady Pedagogicznej lub w określonych punktach porządku zebrań mogą brać także udział, z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. Na zebrania mogą być zapraszani: pracownicy obsługi przedszkola, przedstawiciele Rady Rodziców, przedstawiciele organizacji społecznych                            i związków działających na rzecz oświaty oraz lokalnej społeczności, przedstawiciele organu prowadzącego i organu nadzorującego, pracownicy poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub inne osoby, jeśli Rada uzna ich obecność  za celową lub potrzebną.

 

 

Rozdział II

Zadania Rady Pedagogicznej

 

§ 4

 

Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy:

1.        Planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

2.        Dbanie o jakość przedszkola poprzez tworzenie Koncepcji Pracy.

3.        Okresowe i roczne analizowanie, ocenianie i wnioskowanie stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy przedszkola.

4.        Współdziałanie z dyrektorem, Radą Rodziców w rozwiązywaniu wewnętrznych spraw przedszkola.

5.        Kształtowanie postaw obywatelskich i etycznych wśród społeczności przedszkola.

6.        Organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego.

7.        Planowanie i organizowanie współpracy z rodzicami i opiekunami dzieci.

 

 

Rozdział III

Kompetencje Rady Pedagogicznej

 

§ 5

 

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1.        Zatwierdzanie planów pracy przedszkola po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców.

2.        Uchwalanie programów: wychowawczego i profilaktyki.

3.        Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców.

4.        Ustalanie organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola.

5.        Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy wychowanków przedszkola.

6.        Przygotowywanie projektu zmian statutu przedszkola.

7.        Uchwalenie regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.

 

 

 

§ 6

 

Rada Pedagogiczna wydaje opinie w sprawach:

1.        Organizacji pracy przedszkola, w tym tygodniowego rozkładu zajęć pracy nauczycieli.

2.        Projektu planu finansowego przedszkola.

3.        Propozycji dyrektora dotyczących przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

4.        Przedszkolnych zestawów programów.

5.        Dopuszczenia do użytku w przedszkolu zaproponowanych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego.

6.        Wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

8.        Wskazywanie przedstawiciela Rady Pedagogicznej do prac w komisji konkursowej w konkursie na stanowisko dyrektora.

9.        Powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola, gdy przeprowadzony przez organ prowadzący konkurs nie wyłonił kandydata albo do nie zgłosił się żaden kandydat.

10.     Przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora.

11.     Powierzenia stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego i odwołanie z tych stanowisk.

12.     Pracy dyrektora w celu dokonania jego oceny pracy zawodowej.

13.     Wyboru przedstawiciela Rady do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.

14.     Zgłaszania i opiniowania kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli.

 

§ 7

 

Do kompetencji wnioskodawczych Rady Pedagogicznej należy:

1.        Wnioskowanie o nadanie imienia przedszkolu.

2.        Wnioskowanie o określenie ramowego rozkładu dnia w przedszkolu.

3.        Występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie                          z funkcji dyrektora przedszkola lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.

4.        Występowanie o zorganizowanie zebrania Rady na wniosek co najmniej ½ jej członków.

 

§ 8

 

Dyrektor Radzie Pedagogicznej przedstawia nie rzadziej, niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola.

 

 

Rozdział IV

Organizacja zebrań Rady Pedagogicznej

 

§ 9

 

Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych przed rozpoczęciem roku szkolnego, po półrocznej pracy, po zakończeniu pracy w danym roku szkolnym oraz w miarę bieżących potrzeb.

 

§ 10

 

1.        Zebrania Rady Pedagogicznej zwoływane są z inicjatywy Przewodniczącego lub na wniosek:

1)       organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

2)       organu prowadzącego,

3)       co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

2.        Zebranie Rady Pedagogicznej powinno być zwołane na dzień przypadający nie później, niż tydzień od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, chyba że wniosek wskazuje na późniejszy termin zwołania zebrania.

3.        Przewodniczący zwołuje zebranie przez zawiadomienie wszystkich członków Rady Pedagogicznej o terminie zebrania oraz o planowanym porządku obrad najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem zebrania, w wyjątkowych przypadkach termin ten ulega skróceniu. Zawiadomienia dokonuje się w formie pisemnej, telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

4.        Przewodniczący Rady Pedagogicznej wystosowuje zaproszenia do gości zaproszonych w trybie, o którym mowa w § 3 regulaminu.

 

 

 

§ 11

 

Za przygotowanie zebrania Rady Pedagogicznej, w tym opracowanie projektów uchwał w sprawach objętych planowanym porządkiem zebrania, odpowiedzialny jest przewodniczący. Przygotowując zebranie przewodniczący może korzystać z pomocy innych członków Rady Pedagogicznej lub pracowników niepedagogicznych przedszkola.

 

 

Rozdział V

Tryb pracy Rady Pedagogicznej i podejmowanie uchwał

 

§ 12

 

Wszelkie rozstrzygnięcia Rady Pedagogicznej, w tym wydawane opinie oraz wnioski z zakresu kompetencji Rady, podejmowane są w formie uchwał.

 

§ 13

 

1.        Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

2.        Zwykła większość głosów to taka liczba głosów „za”, która przewyższa co najmniej o jeden głos „przeciw”. Pomija się głosy „wstrzymujące się”, mające znaczenie wyłącznie dla ustalenia prawomocności obrad (minimalna frekwencja).

3.        Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są w głosowaniu jawnym, przez podniesienie ręki, chyba że Rada zdecyduje, że w konkretnej sprawie uchwała podjęta zostanie                                 w głosowaniu tajnym.

4.        Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący.

5.        O przyjęciu trybu głosowania tajnego Rada decyduje w głosowaniu jawnym.                                       Do przeprowadzenia głosowania tajnego powołuje się komisję skrutacyjną.

6.        W głosowaniu tajnym Rada wyłania swoje przedstawicielstwo zgodnie z kompetencjami.

 

§ 14

 

1.        Podjęte uchwały zamieszczane są w księdze uchwał i zawierają: nazwę i numer uchwały, datę, przedmiot oraz podstawę prawną uchwały, część szczegółową stanowiącą treść zawartą w paragrafach, ustępach, punktach i literach. Uchwały podpisuje przewodniczący Rady.

2.        Uchwały podejmowane w sprawach formalnych związanych z przebiegiem zebrania odnotowuje się wyłącznie w protokole zebrania.

 

§ 15

 

Uchwały Rady Pedagogicznej wykonuje dyrektor przedszkola.

 

§ 16

 

1.        Dyrektor przedszkola może wstrzymać wykonanie uchwały, jeżeli stwierdzi, że jest ona niezgodna z przepisami prawa.

2.        O wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

3.        Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego.

4.        Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

§ 17

 

1.        Obrady Rady Pedagogicznej prowadzi przewodniczący.

2.        Każde zebranie Rady Pedagogicznej rozpoczyna się od zatwierdzenia porządku obrad zaproponowanego przez przewodniczącego, zapoznania z realizacją uchwał i wniosków podjętych na poprzednim zebraniu oraz zatwierdzenia protokołu poprzedniego zebrania. Członkowie Rady Pedagogicznej mogą zgłaszać propozycje zmian w porządku obrad, które podlegają przegłosowaniu.

3.        Przewodniczący pilnuje ustalonego porządku obrad oraz udziela głosu poszczególnym członkom Rady Pedagogicznej oraz zaproszonym gościom.

 

§ 18

 

1.        Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

2.        W przypadku udziału w zebraniu Rady Pedagogicznej osób niebędących jej członkami przewodniczący przed rozpoczęciem obrad poucza o obowiązku, o którym mowa w ust. 1.

 

 

Rozdział VI

Komisje Rady Pedagogicznej

 

§ 19

 

1.        Rada Pedagogiczna może powoływać w każdym roku szkolnym, w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne komisje.

2.        Działalność komisji stałych lub doraźnych może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności pracy przedszkola i pracy nauczycieli.

 

§ 20

 

Pracą komisji kieruje jej przewodniczący powołany przez Radę lub komisję na wniosek przewodniczącego Rady.

 

§ 21

 

Komisja informuje Radę o wynikach swojej pracy, formułując wnioski do zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.

 

 

Rozdział VII

Obowiązki członków Rady Pedagogicznej

 

§ 22

 

Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są:

1.        Czynnie uczestniczyć we wszystkich zebraniach i pracach Rady i jej komisji, do których zostali powołani, oraz w wewnętrznym samokształceniu. W przypadku niemożliwości wzięcia udziału w pracach Rady i jej komisji członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest usprawiedliwić się u przewodniczącego.

2.        Realizować uchwały Rady Pedagogicznej.

3.        Przestrzegać obowiązujących przepisów prawa dotyczących funkcjonowania przedszkola, w tym statutu przedszkola oraz wewnętrznych regulaminów i zarządzeń.

4.        Składać przed Radą sprawozdania z przydzielonych zadań.

5.        Nie ujawniać spraw poruszanych na zebraniach Rady, które mogą naruszać dobro osobiste dziecka lub jego rodziców a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

 

 

Rozdział VIII

Dokumentowanie zebrań Rady Pedagogicznej

 

§ 23

 

1.        Zebrania Rady Pedagogicznej oraz zebrania komisji są protokołowane. Protokoły podlegają zatwierdzeniu na najbliższym zebraniu i są wpisywane do księgi protokołów Rady.

2.        Księga protokołów jest podstawowym dokumentem działalności Rady Pedagogicznej i jej komisji.

3.  Jest ona opieczętowana, podpisana przez dyrektora przedszkola i zaopatrzona w klauzulę „Księga zawiera ...stron i obejmuje okres pracy Rady Pedagogicznej od...”.

4.  Z zebrań Rady i komisji sporządza się protokół, który w terminie do 7 dni od daty zebrania wpisuje się do księgi protokołów Rady.

5. Protokół z zebrania zawiera:

-          numer datę i miejsce zebrania,

-          numer podjętych uchwał,

-          listę członków rady,

-          porządek obrad,

-          stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,

-          przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz przedmiot zgłoszonych wniosków,

-          podpisy przewodniczącego i protokolanta.

6. Sporządzenie zwięzłego protokołu odzwierciedlającego przebieg zebrania jest zadaniem

protokolanta wybranego spośród członków Rady. Protokół podpisuje przewodniczący Rady

oraz protokolant.

 

§ 24

 

1.        Członkowie Rady zobowiązani są do zapoznania się z treścią protokołu najpóźniej w dniu kolejnego zebrania i do zgłoszenia ewentualnych uwag i poprawek przewodniczącemu. O wprowadzeniu poprawek do protokołu decyduje Rada.

2.        Nie zgłoszenie żadnej uwagi jest równoznaczne z przyjęciem protokołu. Zgłoszone uwagi są poddawane pod głosowanie Rady.

3.        Księga protokołów udostępniana jest na terenie przedszkola nauczycielom i innym upoważnionym osobom.

4.        Nadzór nad prawidłowym przechowywaniem księgi protokołów i innych dokumentów związanych z działalnością Rady sprawuje dyrektor.

 

 

Rozdział IX

Zmiany regulaminu i przepisy końcowe

 

§ 25

 

Zmiana regulaminu Rady Pedagogicznej odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.

§ 26

Uchwała nowelizująca wymienia uchylane, zmieniane lub uzupełniane przepisy i podaje nową treść przepisów.

§ 27

Jeżeli liczba zmian w regulaminie Rady Pedagogicznej jest znaczna, przewodniczący opracowuje i ogłasza nowy tekst jednolity regulaminu Rady Pedagogicznej.

§ 28

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decydują postanowienia ustawy                   o systemie oświaty, przepisy odpowiednich rozporządzeń MEN oraz zapisy statutu przedszkola.

§29

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem  28 sierpnia 2014 r  jednocześnie traci moc dotychczas obowiązujący.

 

 

Rada Pedagogiczna:                                                                                          Przewodniczący:

 

 

Zapoznałam/łem się z Regulaminem Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 1                              z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu: