REGULAMIN

RADY RODZICÓW

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

IM. JULIANA TUWIMA

W KOŁOBRZEGU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa Prawna:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

2. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007r. O zmianie ustawy o systemie oświaty  oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Z dnia 9 maja 2007r., Nr 80, poz.542.

3. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie   niektórych ustaw.

3. Statut Przedszkola Miejskiego Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu.

 

 

 

§  1.

Rada Rodziców jest jednym z organów przedszkola, reprezentującym ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

Rada Rodziców pracuje zgodnie z regulaminem swojej działalności, która nie może być sprzeczna ze statutem przedszkola.

 

§  2.

Cele i zadania Rady Rodziców:

a)    Reprezentowanie ogółu rodziców uczęszczających do przedszkola dzieci.

b)   Podejmowanie działalności na rzecz przedszkola zgodnej ze Statutem placówki.

c)    Wnioskowanie w tym zakresie do innych organów przedszkola.

d)   Działania na rzecz utrzymania opiekuńczej i wychowawczej funkcji przedszkola.

Zadania:

a)    pobudzanie i organizowanie form działalności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów                      i zadań przedszkola,

b)   gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności przedszkola, a także ustalenie optymalnych zasad użytkowania tych funduszy.

c)    zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami przedszkola rzeczywistego wpływu na działalność przedszkola zwłaszcza na:

 • znajomość zasad i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu,
 • uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postaw lub trudności oraz osiągnięć,
 • uzyskanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swego dziecka,
 • wyrażania i przekazywania opinii na temat przedszkola.

 

§  3.

Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców.

 1. Radę Rodziców stanowią delegaci Rad Grupowych Rodziców wybieranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci jednego oddziału.
 2. Rada Rodziców wybierana jest podczas pierwszego zebrania rodziców w każdym roku szkolnym.
 3. Rada Rodziców w głosowaniu tajnym wybiera ze swojego grona przewodniczącego, skarbnika, sekretarza i członków komisji rewizyjnej.
 4. Zadania członków Rady Rodziców:

Zadania Przewodniczącego Rady Rodziców:

 

1.     Kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców.

2.    Opracowanie projektu planu pracy wraz z planem finansowym na dany rok,                                           z uwzględnieniem zadań wynikających z planu rozwoju przedszkola.

3.     Współdziałanie ze wszystkimi członkami realizacji planu rozwoju przedszkola.

4.     Zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców.

5.     Kierowanie działalnością finansową Rady Rodziców.

6.     Przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności przedszkola.

 

            Zadania Skarbnika Rady Rodziców

 

      1.     Opracowanie preliminarza wydatków Rady Rodziców na dany rok szkolny.

      2.     Czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym oraz celowym gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców.

      3.     Sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady Rodziców.

      4.     Prowadzenie Księgi Kontowej Rady Rodziców.

      5.     Pobieranie wyciągów z rachunku bankowego Rady Rodziców i księgowanie wpływów                       w Księdze Kontowej.

      6.     Pobieranie wypłat i  przekazywanie wpłat  na konto bankowego Rady Rodziców.

 

Zadania Sekretarza:

 

         1. Właściwe prowadzenie protokołów Rady Rodziców.

2. Zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców.

3. Opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców i kierowanie jego realizacją.

4. Realizowanie postanowionych zamierzeń.

     

      Zadania Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców

 

      1.     Dokonywanie raz na pół roku  kontroli dokumentów finansowych i stanu gotówki w kasie Rady Rodziców.

      2.     Składanie rocznego sprawozdania z działalności finansowej Rady Rodziców.

 

 

 

§  4.

Tryb Pracy

 1. W Posiedzeniu Rady Rodziców bierze udział dyrektor przedszkola i wyznaczeni przez niego członkowie Rady Pedagogicznej.
 2. Na wniosek Rady Rodziców w jej skład mogą wchodzić przedstawiciele instytucji współdziałających z przedszkolem oraz sponsorzy.
 3. Plenarne posiedzenia Rady Rodziców  odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku i są protokołowane przez osobę do tego wyznaczoną lub sekretarza Rady Rodziców.
 4. Na swoje posiedzenie Rada Rodziców zaprasza dyrektora przedszkola i inne osoby.

 

§  5.

Funkcjonowanie  Rady Rodziców.

1. Zebrania Rady Rodziców odbywają się co najmniej raz na  kwartał.

2. Zebrania  Rady Rodziców zwołuje i prowadzi przewodniczący powiadamiając o nim wszystkich jej członków.

3. Porządek posiedzenia ustala osoba zwołująca zebranie z   uwzględnieniem aktualnych spraw zgłaszanych, między  innymi przez innych członków Rady Rodziców i Dyrektora Przedszkola.

 1. Decyzje Rady podejmuje się w formie uchwały. Aby uchwały miały moc prawną w zebraniu musi uczestniczyć przynajmniej 50% członków Rady.
 2. Przewodniczący Rady oprócz uczestniczącego z urzędu dyrektora placówki ma prawo zaprosić (w zależności od omawianych spraw) członków Rady Pedagogicznej, pracowników nie będących nauczycielami lub inne osoby z zewnątrz.
 3. Zebrania zarządu Rady Rodziców są protokołowane i stanowią dokumentację Rady Rodziców.
 4. Protokół z posiedzenia sporządza sekretarz Rady lub inna osoba wskazana przez prowadzącego zebranie.
 5. Protokół i podejmowane uchwały winny być podpisane przez obecnych na zebraniu członków Rady.

 

 

 

 

 

 

§  6.

Kompetencje Rady Rodziców.

Rada Rodziców

 1. Posiada  możliwość występowania do dyrektora lub organów prowadzącego lub nadzorującego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.
 2. Uchwala w porozumieniu  z Radą Pedagogiczną program wychowawczy oraz program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych dzieci.
 3. Opiniuje projekt planu finansowego placówki.
 4. Współdziała w bieżącym i perspektywicznym programowaniu prac na terenie przedszkola.
 5. Opiniuje przedszkolny zestaw podręczników  i programów przedszkolnych.
 6. Współdziała w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych przedszkola.
 7. Współpracuje ze środowiskiem lokalnym.
 8. Organizuje działalność mającą  na celu podnoszenie kultury pedagogicznej  w rodzinie dziecka.

 

§  7.

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców:

 Fundusze Rady Rodziców  powstają:

a)  z dobrowolnych składek rodziców.

b)  z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji,

c)  z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców,

d)  z kiermaszów , festynów i zbiórek

e)  z innych źródeł.

Rodzice wpłacają składkę w  dwóch ustalonych  ratach  lub innych dogodnych dla siebie po uzgodnieniu z Radą Rodziców.

Rada Rodziców w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zwolnić określonych rodziców                           z wnoszenia części lub całości składki.

Pieniądze wpłacane są przez rodziców bezpośrednio na konto Rady Rodziców lub mogą być  przyjmowane  w formie gotówkowej. Przyjęcie gotówki  dokumentowane jest na  drukach Kwitariuszy Przychodowych i przechowywane z dokumentacją Rady Rodziców. 

Faktury, dokumentacja zgromadzonych funduszy Rady Rodziców, wpływy na rachunek bankowy oraz obrót gotówki ewidencjonowane są  w Księdze Kontowej.

Przedmioty zakupione ze środków Rady Rodziców zostają przekazane dla przedszkola w formie bezzwrotnej darowizny.

 

 

 

1. Rada Rodziców wydatkuje fundusze zgodnie z ustalonym preliminarzem wydatków.

2. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na:

 • imprezy ogólnoprzedszkolne i grupowe,
 • wycieczki
 • prace  związane z ogrodem i placem zabaw,
 • drobne remonty,
 • dekorowanie holi,
 • zakup pomocy dydaktycznych do gryp,
 • zakup zabawek i sprzętu rekreacyjnego,
 • zakup niezbędnych pojemników czy koszy do przetrzymywania różnorodnego drobnego sprzętu np.: muzycznego, sportowego, artystycznego, klocków, układanek czy drobiazgów
 • Zakup płytoteki i zasobów bibliotecznych,
 • Zakup dyplomów i artykułów papierniczych niezbędnych do prac na rzecz dzieci.
 • Opłacenie koncertów, teatrzyków, audycji umuzykalniających
 • Materiałów plastycznych do zajęć edukacyjnych dla dzieci,
 • Warsztatów szkoleniowych dla rodziców wynikających z organizacji pracy przedszkola.

3.     Rada Rodziców upoważnia dyrektora przedszkola  do dysponowania funduszem Rady Rodziców  zgodnie z ustalonym regulaminem i preliminarzem wydatków.

4.     Rada Rodziców ustanawia pogotowie kasowe w wysokości 1 000 zł PLN do dyspozycji dyrektora (w nagłych wypadkach), które to środki przechowywane są w kasie przedszkola.

 

§  8.

Postanowienia Końcowe:

 1. Regulamin ustanawia i interpretuje Rada Rodziców.
 2. Regulamin może uleć zmianie i modyfikacji na wniosek Rady Rodziców lub dyrektora przedszkola jeżeli znajdzie się taka potrzeba.

3.     Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem  15 września 2014r  jednocześnie traci moc dotychczas obowiązujący.