Nadzór pedagogiczny
System Ewaluacji Oswiaty

RAPORT Z EWALUACJI
PROBLEMOWEJ


PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 Z ODDZIAŁAMI
INTEGRACYJNYMI
Kołobrzeg


Kuratorium Oswiaty w Szczecinie


Wstep

 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnetrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów
do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poni.ej
wymagan panstwa.
Ewaluacja zewnetrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola
w obszarach wyznaczonych przez wymagania panstwa:

1. Przedszkole realizuje koncepcje pracy ukierunkowana na rozwój dzieci.
2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci sa zorganizowane w sposób sprzyjajacy uczeniu sie
3. Dzieci nabywaja wiadomosci i umiejetnosci okreslone w podstawie programowej.
4. Dzieci sa aktywne.
5. Respektowane sa normy społeczne.
6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzglednieniem ich indywidualnej sytuacji
7. Nauczyciele współpracuja w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
8. Promowana jest wartosc wychowania przedszkolnego.
9. Rodzice sa partnerami przedszkola.
10. Wykorzystywane sa zasoby przedszkola i srodowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzglednia wnioski z analizy badan zewnetrznych i wewnetrznych.
12. Zarzadzanie przedszkolem słu.y jego rozwojowi.
Ewaluacja ma tak.e na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagan zawartych
w rozporzadzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r.
Przedszkole mo.e spełniac te wymagania na pieciu poziomach:

l Poziom E - oznaczajacy niski stopien wypełniania wymagania przez przedszkole.
l Poziom D - oznaczajacy podstawowy stopien wypełniania wymagania przez przedszkole.
l Poziom C - oznaczajacy sredni stopien wypełniania wymagania przez przedszkole.
l Poziom B - oznaczajacy wysoki stopien wypełniania wymagania przez przedszkole.
l Poziom A - oznaczajacy bardzo wysoki stopien wypełniania wymagania przez przedszkole.
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMIOpis metodologii

Badanie zostało zrealizowane w dniach 05-11-2014 - 07-11-2014 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji,
w skład którego weszli: Krzysztof Skrzycki, Anna Mazurek. Badaniem objeto 17 dzieci (wywiad grupowy), 114
rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 6 nauczycieli (wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny
z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami partnerów szkoły, z pracownikami niepedagogicznymi,
a tak.e obserwacje zajec, placówki i analize dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporzadzony
raport, który obejmuje podstawowe obszary placówki.

Wyjasnienie skrótów dla narzedzi:


OP - Arkusz obserwacji przedszkola
OZ - Arkusz obserwacji zajec w przedszkolu
AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki przedszkola
AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli
AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców
APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora
ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych"
WGD - Scenariusz wywiadu grupowego z dziecmi
WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami
WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami
WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorka przedszkola
WDPO - Scenariusz wywiadu z dziecmi po obserwacji
WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji
WP - Scenariusz wywiadu z partnerami
WPN - Scenariusz wywiadu z pracownikami niepedagogicznymi
WPOP - Scenariusz wywiadu z przedstawicielem organu prowadzacego

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMIObraz przedszkola

Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Tuwima w Kołobrzegu jest placówka z ponad
szescdziesiecioletnia tradycja. Ogólnodostepne przedszkole miesci sie w nowoczesnym dwupietrowym budynku,
usytuowanym na jednym z piekniejszych osiedli miasta, na Wyspie Solnej miedzy Parseta, a Kanałem
Drzewnym, w sasiedztwie obiektów sportowych Kołobrzegu. Przedszkole otoczone jest pasem zieleni. Teren
na którym miesci sie Przedszkole jest wyjatkowo spokojny, bezpieczny, odległy od miejskiego zgiełku i hałasu.
Baze placówki stanowi szesc jasnych, przestronnych i funkcjonalnie urzadzonych sal, wyposa.onych
w certyfikowane zabawki, pomoce dydaktyczne, ró.nego rodzaju kaciki zainteresowan oraz przystosowane
do wzrostu i potrzeb dzieci meble. Budynek otacza du.y ogród, dobrze wyposa.ony w sprzet terenowy. Ogród
jest naturalna pomoca dydaktyczna i w ró.nych porach roku wykorzystywany jest do prowadzenia zajec
z zakresu edukacji: matematycznej, przyrodniczej, ruchowej, umysłowej i muzycznej.
Przedszkole tworzy warunki do rozwoju zainteresowan na ró.nych płaszczyznach aktywnosci dziecka.
Prowadzone sa zajecia dostosowane do indywidualnych mo.liwosci dzieci, a dla wychowanków o specjalnych
potrzebach edukacyjnych organizowana jest pomoc psychologiczno - pedagogiczna. Przedszkole dba o jakosc
nauczania i wychowania czego dowodem sa uzyskane tytuły: "Szkoła Odkrywców Talentów" oraz "Przedszkole
w ruchu".
Przedszkole zatrudnia wykształcona kadre pedagogiczna, w skład której wchodza nauczyciele wychowania
przedszkolnego, logopeda, psycholog, rytmik, rehabilitant ruchowy, nauczyciel religii oraz jezyka angielskiego.
Nauczyciele podejmuja działania dydaktyczno-wychowawcze w oparciu o zało.enia pedagogiki według
Celestyna Freineta oraz programy autorskie i innowacje pedagogiczne. Nauczyciele w swojej pracy stosuja wiele
metod aktywnych, np.: Metoda Projektu, Burza mózgów, drama, gry dydaktyczne, Metoda Dobrego Startu prof.
Marty Bogdanowicz, ,,Metoda ruchu rozwijajacego, terapii i wspomagania rozwoju" Weroniki Sherborne,
elementy metody pedagogiki zabawy Klanza, gimnastyki twórczej Labana, elementy metody Dennisona,
muzykoterapie, relaksacje i bajkoterapie. W placówce rozwijane sa zainteresowania, uzdolnienia i kreatywnosc
dzieci, miedzy innymi poprzez prowadzenie kół zainteresowan: plastycznego, matematycznego, teatralnego,
ekologicznego, taneczno-rytmicznego, sportowego. Podejmowane przez przedszkole działania skutkuja
sukcesami dzieci, które nabywaja wiadomosci, i umiejetnosci, potrafia działac zespołowo i indywidualnie,
prezentowac sie na forum grupy. Dzieci sa aktywne, chetnie uczestnicza w konkursach, zawodach, akcjach
ekologicznych i charytatywnych. Aktywnosc dzieci oraz po.adane zachowania, wzmacniane sa poprzez systemy
motywacyjne, dostosowane do wieku i mo.liwosci ka.dej grupy.
Placówka podejmuje działania na rzecz srodowiska lokalnego m.in. jest organizatorem Miedzyprzedszkolnej
Spartakiady Przedszkolaków pod Patronatem Prezydenta Miasta Kołobrzeg, oraz współpracuje z ró.norodnymi
kołobrzeskimi instytucjami, m. in. z Komenda Powiatowej Policji, Stra.a Po.arna, Biblioteka dla dzieci, Muzeum
Ore.a Polskiego oraz szkołami i przedszkolami.
Ciekawa inicjatywa przedszkola jest organizacja obchodów Dnia Dziecka, trwajacych cały tydzien
i dostarczajacych ka.dego dnia nowych atrakcji oraz organizacja Aktywnych Ferii w przedszkolu.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMIInformacja o placówce

Nazwa placówki PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 Z ODDZIAŁAMI
INTEGRACYJNYMI
Patron JULIAN TUWIM
Typ placówki Przedszkole
Miejscowosc Kołobrzeg
Ulica ZYGMUNTOWSKA
Numer 38
Kod pocztowy 78-100
Urzad pocztowy KOŁOBRZEG
Telefon 943522712
Fax
Www
Regon 32075362500000
Publicznosc publiczna
Kategoria uczniów Dzieci lub młodzie.
Charakter brak specyfiki
Uczniowie, wychow., słuchacze 142
Oddziały 6
Nauczyciele pełnozatrudnieni 15.00
Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 6.00
Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 1.81
Srednia liczba uczacych sie w oddziale 23.67
Liczba uczniów przypadajacych na jednego
pełnozatrudnionego nauczyciela 9.47
Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
Powiat kołobrzeski
Gmina Kołobrzeg
Typ gminy gmina miejska
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMIPoziom spełniania wymagan panstwa

Przedszkole realizuje koncepcje pracy ukierunkowana na rozwój dzieci B
Przedszkole działa zgodnie z przyjeta przez rade pedagogiczna własna koncepcja pracy, uwzgledniajaca
potrzeby rozwojowe dzieci, specyfike pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania srodowiska
lokalnego (D)
Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana. (D)
Koncepcja pracy przedszkola jest modyfikowana we współpracy z rodzicami. (B)
Koncepcja pracy przedszkola jest realizowana we współpracy z rodzicami. (B)
Dzieci sa aktywne B
Dzieci sa zaanga.owane w zajecia prowadzone w przedszkolu i chetnie w nich uczestnicza. (D)
Nauczyciele stwarzaja sytuacje, które zachecaja dzieci do podejmowania ró.norodnych aktywnosci. (D)
Dzieci sa wdra.ane do samodzielnosci. (D)
Dzieci inicjuja i realizuja działania na rzecz własnego rozwoju. (B)
Dzieci uczestnicza w działaniach na rzecz społecznosci lokalnej. (B)
Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzglednieniem ich indywidualnej sytuacji B
W przedszkolu rozpoznaje sie mo.liwosci psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuacje społeczna
ka.dego dziecka. (D)
Informacje z przeprowadzonego rozpoznania sa wykorzystywane w realizacji działan edukacyjnych.
Zajecia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajecia specjalistyczne sa odpowiednie do
rozpoznanych potrzeb ka.dego dziecka. (D)
Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami
swiadczacymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacja społeczna. (D)
W przedszkolu sa realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujace cała społecznosc przedszkola.
(D)
W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci. (B)
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMIWnioski

1. Koncepcja pracy przedszkola dostosowana jest do zidentyfikowanych potrzeb dzieci oraz oczekiwan
srodowiska lokalnego, co pozwala podejmowac skuteczne działania ukierunkowane na wszechstronny rozwój
przedszkolaków i aktywizacje rodziców.
2. Du.a ró.norodnosc działan sprzyjajacych uczeniu sie i rozwijaniu samodzielnosci przedszkolaków, w tym
dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz bogata oferta zajec dodatkowych, przyczynia sie
do aktywnosci dzieci i ich zaanga.owania w rozwój indywidualnych zainteresowan i uzdolnien.
3. Nauczyciele systematycznie rozpoznaja mo.liwosci, potrzeby rozwojowe oraz sytuacja rodzinna dzieci,
co pozwala im podejmowac adekwatne do potrzeb działania edukacyjne i rewalidacyjne, we współpracy
z poradnia psychologiczno - pedagogiczna i instytucjami swiadczacymi dzieciom specjalistyczna pomoc.
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMIWyniki ewaluacji
Wymaganie:

Przedszkole realizuje koncepcje pracy ukierunkowana na rozwój dzieci

Stan oczekiwany:
Edukacja jako działanie celowe wymaga koncepcji, czyli przyjecia teoretycznych zało.en, okreslenia
celów i wyznaczenia sposobów ich realizacji. Istotne jest, aby jej podstawowe elementy składowe
były znane, akceptowane przez nauczycieli i rodziców oraz zgodne z potrzebami rozwojowymi
dziecka, specyfika przedszkola, a tak.e zidentyfikowanymi potrzebami srodowiska.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Koncepcja pracy przedszkola uwzglednia potrzeby rozwojowe dzieci, specyfike pracy oraz
zidentyfikowane oczekiwania srodowiska lokalnego. Jest znana, akceptowana przez rodziców oraz
w razie potrzeby modyfikowana. Przedszkole podejmuje działania zgodne z koncepcje pracy
i realizuje je przy współpracy z rodzicami. Przedszkole spełnia wymaganie na poziomie wysokim.

Obszar badania: Przedszkole działa zgodnie z przyjeta przez rade pedagogiczna własna
koncepcja pracy, uwzgledniajaca potrzeby rozwojowe dzieci, specyfike pracy przedszkola oraz
zidentyfikowane oczekiwania srodowiska lokalnego


Koncepcja przedszkola jest adekwatna do potrzeb dzieci i zidentyfikowanych oczekiwan srodowiska
lokalnego. Jest oparta na zało.eniach pedagogiki Celestyna Freineta „Dac dzieciom mo.liwosc wypowiedzenia
sie, stworzyc odpowiednia ilosc ciekawych sytuacji, które beda stymulowały ich rozwój i wyzwalały ich
samooaktywnosc”. Koncepcja przedszkola uwzglednia wszechstronny rozwój dziecka, jego potrzeby mo.liwosci
i naturalny sposób .ycia, wyrównywanie szans edukacyjnych, uczenie tolerancji, akceptacji i wra.liwosci
na potrzeby innych, organizowanie warunków sprzyjajacych realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka
z wykorzystaniem jego indywidualnych predyspozycji, kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki
w srodowisku lokalnym, doskonalenie procesów zachodzacych w przedszkolu, przygotowanie dzieci do podjecia
nauki w szkole, dbanie o zaufanie rodziców, kształtowanie w dzieciach szeroko pojetej samodzielnosci,
szanowanie prawa dzieci do zabawy jako dominujacej formy pracy w przedszkole, zapewnienie wychowankom
miłej, serdecznej atmosfery oraz klimatu .yczliwosci, umo.liwienie wychowankom rozwoju zainteresowan,
talentów i zdolnosci. Działania przedszkola odpowiadaja na potrzeby rozwojowe dzieci m. in. poprzez:
indywidualizacje wychowania i nauczania podczas zajec, kształtowanie swiadomosci zdrowotnej oraz nawyków
dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i domu, budowanie systemu wartosci,
kształtowanie czynnosci samoobsługowych oraz nawyków higienicznych i kulturalnych w codziennej pracy,

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI


wdra.anie dzieci do utrzymania ładu i porzadku, organizowanie dla dzieci zajec kulinarnych, podczas których
przygotowuja soki, sałatki, pieka ciasteczka. Po rozpoznaniu potrzeb i mo.liwosci dzieci, nauczyciele
dostosowuja indywidualizacje pracy z dziecmi zgodnie z ich predyspozycjami. Prowadzone sa zajecia dla dzieci
zdolnych - kółka zainteresowan (plastyczne, matematyczne, ekologiczne, teatralne, muzyczno-taneczne,
sportowe). W przedszkolu promowany jest zdrowy styl .ycia poprzez: wdra.anie programów ogólnopolskich
(Akademia Zdrowia Przedszkolaka, Cwiczyc Ka.dy Mo.e, Czyste Powietrze Wokół Nas, Akademia Aquafresh,
Mamo, Tato Wole Wode), realizacje innowacji i programów autorskich promujacych zdrowy styl .ycia poprzez
ruch i od.ywianie. W przedszkolu przestrzegane sa reguły obowiazujace w ka.dej grupie (kodeks grupowy
ustalany przez dzieci wspólnie z nauczycielami), dotyczace współdziałania w zabawach i sytuacjach zadaniowych
uczace poszanowania godnosci i praw dzieci. Do działan uwzgledniajacych specyfike pracy przedszkola mo.na
zaliczyc m. in.: integrowanie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z dziecmi zdrowymi, opracowanie
programów indywidualnych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wyposa.enie sal do cwiczen
i rehabilitacji dzieci, wyposa.enie sali w sprzet do terapii sensorycznej, utworzenie sali do cwiczen motoryki
małej i rozwijania sprawnosci manualnych reki dla dzieci niepełnosprawnych. Ponadto, ogród przedszkolny jest
naturalna pomoca dydaktyczna o ka.dej porze roku w edukacji: plastycznej, matematycznej, przyrodniczej,
ruchowej i umysłowej. Przedszkole podejmuje równie. działania które odpowiadaja oczekiwaniom srodowiska
lokalnego poprzez właczanie sie w akcje, zbiórki, konkursy, aktywne uczestniczenie w imprezach na terenie
miasta oraz wzajemna współprace z wieloma podmiotami.

Obszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana.


Rodzice znaja oraz akceptuja koncepcje pracy przedszkola. Rodzice zapoznawani sa
z głównymi zało.eniami pracy przedszkola podczas zebran z rodzicami. Koncepcja dostepna jest na stronie
internetowej przedszkola oraz w pokoju nauczycielskim. Według dyrektora rodzice zapoznali sie z koncepcja
i zaakceptowali ja.

Obszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest modyfikowana we współpracy z rodzicami.


Opinia rodziców uwzgledniana jest w modyfikacji realizowanej w przedszkolu koncepcji
pracy. Rodzice uczestnicza w modyfikacji koncepcji poprzez zgłaszanie uwag w m.in. w ankietach pt:
„Oczekiwania rodziców wobec przedszkola”, z której wnikneły propozycje dotyczac zdrowego od.ywiania.
Rodzice wysuwaja propozycje w trakcie zebran ogólnych i zebran grupowych oraz rozmów indywidualnych.
Z inicjatywy rodziców rozszerzono elementy edukacji zdrowotnej poprzez wprowadzenie innowacji
pedagogicznej pt. ”Jem warzywa i owoce - bede miał witalne moce - mamo, tato chce zdrowo sie od.ywiac”
oraz elementy edukacji przyrodniczej poprzez wprowadzenie innowacji pedagogicznej pt. „Ogród edukacyjny
w naszym przedszkolu – od jesieni do jesieni”.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMIObszar badania: Koncepcja pracy przedszkola jest realizowana we współpracy z rodzicami.


Rodzice uczestnicza w realizacji koncepcji pracy przedszkola. Rodzice uczestnicza w zajeciach otwartych,
spotkaniach adaptacyjnych, cyklicznych zajeciach plastycznych „Cztery pory roku”, cyklicznych cwiczeniach
Metoda Ruchu Rozwijajacego W. Sherborne. Rodzice uczestnicza w dekorowaniu korytarzy przedszkola, zgodnie
z aktualna pora roku, czytaja bajki w Bajkolandii, pomagaja w organizacji wycieczek. Biora udział
i przygotowuja dzieci do konkursów (przygotowuja stroje dla dzieci, pomagaja w wykonaniu prac plastycznych
na konkursy wewnatrzprzedszkolne, miedzyprzedszkolne i ogólnopolskie), współorganizuja festyny rodzinne
i piknik integracyjny (pieka ciasta, bawia sie wspólnie z dziecmi, biora udział w zawodach, konkursach).
Uczestnicza w projektach i programach, integruja sie z nauczycielami i swoimi dziecmi przy wspólnej zabawie,
np.: wycieczka rowerowa do Podczela, udział w akcji Cała Polska czyta dzieciom, udział w ogólnopolskim
programie Akademii Zdrowego Przedszkolaka, udział ,,Rodzinnym WebQuescie”, aktywnie uczestnicza
w Przegladzie Twórczosci Osób Którym Wedruje sie Troche Trudniej, biora udział w akcjach i zbiórkach
charytatywnych. Biora udział w wycieczkach jako opiekunowie, decyduja o rodzaju wycieczki np. do Fabryki
Bombek, Skansenu Chleba, Labiryntów Paproty, Parku Dinozaurów, Eko Parku. Anga.uja sie w promowanie
zdrowego stylu .ycia. Wspólnie z nauczycielami biora udział w tworzeniu programu wychowawczego i programu
profilaktyki.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMIWymaganie:

Dzieci sa aktywne

Stan oczekiwany:
Aktywnosc dzieci powinna wiazac sie z ró.norodnymi działaniami warunkujacymi uczenie sie i
pozwalajacymi na rozwijanie samodzielnosci. Wa.nym elementem pracy przedszkola jest
wspieranie dzieci w podejmowanych przez nie własnych inicjatywach wpływajacych na ich rozwój
oraz rozwój srodowiska. Rezultatem pracy przedszkola jest ciekawy swiata, kreatywny
wychowanek, gotowy zadawac pytania i poszukiwac odpowiedzi.

Poziom spełnienia wymagania: B


Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Wszystkie dzieci wykazuja du.e zaanga.owanie w trakcie zajec w przedszkolu. Poprzez stosowanie
metod aktywizujacych, nauczyciele zwiekszaja motywacje dzieci do podejmowania zró.nicowanych
aktywnosci. Działania te sa powszechne, a dzieci chetnie uczestnicza w zajeciach. Nauczyciele
tworza sytuacje, w których przedszkolaki zachecane sa do realizacji własnych pomysłów i wdra.ane
do samodzielnosci. Wszystkie dzieci uczeszczajace do przedszkola aktywnie uczestnicza
w działaniach, nakierowanych na rzecz srodowiska lokalnego. Przedszkole spełnia wymaganie
na poziomie wysokim.

Obszar badania: Dzieci sa zaanga.owane w zajecia prowadzone w przedszkolu i chetnie w
nich uczestnicza.


Dzieci sa zaanga.owane podczas w zajec prowadzonych w przedszkolu. Zdaniem wszystkich
ankietowanych rodziców dzieci chetnie uczestnicza w zajeciach organizowanych w przedszkolu (Wykres 1j). Na
obserwowanych zajeciach potwierdzono du.e zaanga.owanie wszystkich dzieci. Przedszkolakom najbardziej
podobały sie zajecia plastyczne, muzyczne oraz ruchowe. Partnerzy przedszkola i pracownicy niepedagogiczni
podali, .e dzieci bardzo chetnie chodza do przedszkola. Według nich dzieci sa bardzo aktywne, uczestnicza
w zabawach i zajeciach, sa dy.urnymi w sali, w stołówce, lubia sie przebierac, wystepowac w przedstawieniach,
biora udział w konkursach, sa chetne do współpracy, zawsze sa zadowolone, usmiechniete, na placu zabaw
korzystaja m. in. z mini quadów, kartingów, je.d.a na hulajnogach.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMIWykres 1j

Obszar badania: Nauczyciele stwarzaja sytuacje, które zachecaja dzieci do podejmowania
ró.norodnych aktywnosci.


W przedszkolu nauczyciele powszechnie anga.uja dzieci do podejmowania aktywnosci podczas
zajec. Nauczyciele wspieraja aktywnosc dzieci na zajeciach, dbaja o miła atmosfere podczas zajec, moduluja
głosem podczas zajec, przekazuja wiedze i umiejetnosci poprzez pokaz i zabawe, budza ciekawosc poznawcza
poprzez anga.owanie wszystkich zmysłów, organizuja sytuacje pobudzajace dzieci do badania i poszukiwania
nowego, kreatywnego spogladania na swiat i problemy, pozwalaja na realizowanie pomysłów dzieci, dowolnosc
wykonywanej pracy, daja mo.liwosc dzieciom wykazania sie. Dzieci motywowane sa poprzez opracowane
systemy motywacyjne, nauczyciele dostarczaja rekwizyty i materiały do zajec, sale sa wyposa.one w atrakcyjne
dla dzieci kaciki zabaw i zainteresowan. Nauczyciele tworza własne programy nauczania oraz innowacje dla
dzieci zdolnych oraz majacych trudnosci w nauce, realizuja projekty i programy ogólnopolskie. Innowacje oraz
programy realizowane w przedszkolu: „Ogród edukacyjny w naszym przedszkolu - od jesieni do jesieni”, „Jem
warzywa i owoce bede miał witalne moce"- mamo, tato chce zdrowo sie od.ywiac, „Powietrze i my”, „Sport to
zdrowie”, „Zabawy logopedyczne na cztery pory roku”, „Terapia poprzez zabawe”, „Dziecieca matematyka”,
„Innowacyjne metody w pracy z dziecmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, „Wspomaganie rozwoju dzieci
niepełnosprawnych w grupie przedszkolnej”; „Wiem kim jestem, wiem co robie”, „Bezpieczny uczestnik ruchu
drogowego”, „Ró.norodne formy swobodnej ekspresji słownej, artystycznej, ruchowej i muzycznej”,
”Przedszkolak w swiecie komputerów”; program zajec prowadzonych Metoda Ruchu Rozwijajacego, „Bezpieczny
przedszkolak w domu w przedszkolu i na ulicy”, program wychowawczy i profilaktyki. Dzieci podczas zajec
w przedszkolu czuja sie zmotywowane oraz chetnie w nich uczestnicza. W przedszkolu prowadzone sa zajecia
dodatkowe oraz koła zainteresowan (rytmika, jezyk angielski, koła: plastyczne, sportowe, teatralne,
ekologiczne, taneczno- muzyczne, matematyczne).

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMIObszar badania: Dzieci sa wdra.ane do samodzielnosci.


Dzieci sa wdra.ane do samodzielnosci w podejmowaniu ró.norodnych aktywnosci
na rzecz własnego rozwoju. Nauczyciele zachecaja dzieci do samodzielnosci w zakresie wykonywania
ró.nych czynnosci samoobsługowych, porzadkowych, podczas codziennych zajec, w czasie zabaw dowolnych
i zajec edukacyjnych, umo.liwiaja pełnienie dy.urów w łazience, przy stolikach, w kacikach przyrody. Dzieci sa
zachecane do samodzielnosci dzieki podziałowi sal edukacyjnych na kaciki tematyczne, w których samodzielnie
podejmuja działania np. bawia sie w teatr, kuchcika, fryzjera, małego artyste, konstruktora. Dzieci sa
motywowane za samodzielnie wykonana czynnosc pochwała, drobna nagroda, upominkiem. Nauczyciele
stawiaja dzieciom ciekawe zadania, które prowokuja do samodzielnych działan m.in. anga.uja w przygotowania
swiatecznych dekoracji, smakołyków, pieczenia ciasteczek, wykonywania samodzielnie kanapek, sprzatania
ogrodu jesienia, porzadkowania i sadzenia kwiatów na rabatach przedszkolnych. Dzieci maja mo.liwosc
samodzielnego wyboru tematu, materiałów plastycznych w czasie zabaw i zajec. Dzieci starsze maja mo.liwosc
przygotowania sobie samodzielnie sniadania w postaci szwedzkiego stołu. Na obserwowanych zajeciach
nauczyciele zachecali dzieci do samodzielnego wykonywania zadan oraz prowadzili zajecia tak, aby dzieci mogły
same wybierac zabawy, w które lubia sie bawic.

Obszar badania: Dzieci inicjuja i realizuja działania na rzecz własnego rozwoju.


Nauczyciele zachecaja dzieci do inicjowania i realizowania działan na rzecz ich własnego rozwoju,
co potwierdzono w trakcie badania. Dyrektor podał, .e dzieci z własnej inicjatywy podejmuja w przedszkolu
ró.norodne działania, dzieki którym rozwijaja swoje umiejetnosci edukacyjne i społeczne. Nauczyciele
umo.liwiaja dzieciom realizacje własnych pomysłów w kacikach zabaw indywidualnych. Wspieraja inicjatywy
dzieci poprzez wzbogacanie srodków dydaktycznych. Dzieci organizuja z własnej inicjatywy zabawy w kacikach
zainteresowan, w ogrodzie przedszkolnym, przygotowuja i przedstawiaja przedstawienia teatralne dla swoich
kolegów i kole.anek oraz rodziców, udzielaja pomocy młodszym i niepełnosprawnym, którzy potrzebuja
pomocy. Wykonuja samodzielnie czynnosci samoobsługowe, pomagaja przy posiłkach (np.rozkładaja sztucce),
sprzataja po sobie z własnej inicjatywy. Wybieraja samodzielnie role na przedstawienia teatralne. Nauczyciele
umo.liwiaja dzieciom podejmowanie ró.norodnych działan poprzez organizowanie kacików zabaw dowolnych,
kacików zainteresowan, poprzez dostep do ró.nych sal, pomieszczen zarówno z zabawkami jak i materiałami
plastycznymi, konstrukcyjnymi. Organizuja przestrzen do działan podejmowanych z inicjatywy dzieci. Prowadza
ciekawe zajecia, bedace zródłem twórczej aktywnosci. Dzieci z własnej inicjatywy rysuja, maluja, kleja,
wycinaja, lepia, samodzielnie dobieraja materiały plastyczne, co potwierdziła obserwacja zajec. Wymyslaja
zabawy i gry, tworza plansze, wymyslaja wierszyki i rymowanki. Bardzo chetnie pełnia dy.ury w salach podczas
zajec i spo.ywania posiłków, grabia liscie w ogrodzie, pomagaja w odsnie.aniu podwórka. Obserwacja
przedszkola potwierdza, .e na holach dostepne sa informacje dotyczace działan zainspirowanych przez same
dzieci. Przed ka.da sala sa tablice, na których wyeksponowane sa zdjecia z działan jakie podejmowały dzieci
z własnej inicjatywy- sa to zabawy dzieci w kacikach zainteresowan, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zdjecia
na których dzieci maluja, rysuja lepia, wycinaja, bawia sie w teatr. Natomiast prace plastyczne dzieci
wyeksponowane sa na tablicach oraz w szafkach indywidualnych ka.dego dziecka. Sa to prace: malowane,
rysowane, wycinane, lepione z masy solnej, wyklejane z plasteliny, bibuły, materiałów, wełny oraz materiałów
przyrodniczych. Pracownicy przedszkola potwierdzili, .e dzieki zabawom nasladowczym w kacikach
zainteresowan, dzieci ucza sie czynnosci .ycia codziennego. Dzieci same chca pomagac np.konserwatorowi
przy jesiennych porzadkach w ogrodzie - grabia liscie, zbieraja je do worków, wiosna pomagaja w podlewaniu

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMIrabat kwiatowych. Dzieci pomagaja tak.e sobie nawzajem, zgłaszaja nauczycielowi gdy potrzebna jest pomoc
innemu dziecku, opiekuja sie niepełnosprawnymi np. podczas poruszania sie po schodach, na spacerach
i wycieczkach. Obserwacje zajec potwierdziły, .e nauczyciele tworza sytuacje zachecajace dzieci
do podejmowania działan, wynikajacych z ich inicjatywy.

Obszar badania: Dzieci uczestnicza w działaniach na rzecz społecznosci lokalnej.


Dzieci uczestnicza w działaniach podejmowanych na rzecz srodowiska lokalnego , co potwierdzili
w trakcie badania dyrektor, rodzice oraz partnerzy przedszkola. Zdaniem dyrektora, w działaniach na rzecz
srodowiska biora udział wszystkie dzieci. Przykłady tych działan to:

.
współpraca z Urzedem Miasta - udział w kampanii " Zielony Kołobrzeg" - sadzenia cebulek kwiatów
na rabatach miejskich;
.
współpraca z Muzeum Ore.a Polskiego w Kołobrzegu - udział w cyklicznych lekcjach muzealnych,
poswieconych historii Kołobrzegu;
.
współpraca z Lokalna Grupa Rybacka - zajecia w Porcie Rybackim, poznanie pracy rybaków;
.
współpraca z Miejskim Osrodkiem Pomocy Społecznej - zbiórki odzie.y dla osób potrzebujacych;
.
współpraca ze Schroniskiem dla zwierzat REKS w Kołobrzegu - zbiórki karmy, koców dla zwierzat;
.
współpraca z Policja i Stra.a Po.arna - w ramach realizacji programów autorskich "Bezpieczny
Przedszkolak w domu, przedszkolu i na ulicy" oraz "Bezpieczny uczestnik ruchu drogowego"
organizowane sa spotkania z policjantem, stra.akiem w ciagu całego roku. Dzieci maja mo.liwosc
zobaczenia wozów stra.ackich, ucza sie obrony przed nieznanym psem, policjanci pokazuja jak
prawidłowo nale.y przechodzic przez jezdnie;
.
współpraca z Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kołobrzegu - realizacja programu
profilaktyki "Czyste powietrze wokół nas" oraz udział w konkursach "Nie pal - prosze", konkursach
wiedzy o zdrowiu i bezpieczenstwie;
.
współpraca z Biblioteka Dziecieca - cykliczne spotkania z pracownikiem biblioteki, czytanie bajek,
udział w przedstawieniach i konkursach.
W działaniach podejmowanych we współpracy ze srodowiskiem powszechnie uczestnicza dzieci z grup starszych
5 i 6 - latki. Dzieci wystepuja tak.e na Festynach Rodzinnych, w których uczestnicza mieszkancy osiedla
okolicy przedszkola, biora udział w Kołobrzeskich Mikołajkach organizowanych w Hali Milenium, w festiwalach,
przegladach artystycznych, plastycznych, sportowych, quizach i zajeciach organizowanych przez kołobrzeskie
przedszkola i szkoły podstawowe. Informacje podane przez dyrektora, potwierdzili w wywiadach rodzice
i partnerzy przedszkola.

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMIWymaganie:

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzglednieniem ich indywidualnej sytuacji

Stan oczekiwany:
W przedszkolu ka.de dziecko powinno miec szanse na wszechstronny rozwój. W tym celu
przedszkole podejmuje ró.norodne działania, uwzgledniajace mo.liwosci i potrzeby dzieci. Powinny
byc one oparte na diagnozie, prowadzone wspólnie z instytucjami wspierajacymi dzieci, a ich
skutecznosc poddawana refleksji. Wa.nym celem tych działan przeciwdziałanie dyskryminacji.

Poziom spełnienia wymagania: B


Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:
Działania przedszkola w zakresie rozpoznawania sytuacji społecznej dzieci, sa prowadzone
w sposób systemowy. W przedszkolu rozpoznaje sie mo.liwosci psychofizyczne i potrzeby
rozwojowe ka.dego dziecka. Prowadzone czynnosci majace na celu rozpoznanie potrzeb dzieci
uczeszczajacych do przedszkola, sa adekwatne do ich potrzeb. Nauczyciele wykorzystuja wiedze
z przeprowadzonego rozpoznania, zarówno w pracy z dziecmi uzdolnionymi, jak i z dziecmi
z okreslonymi dysfunkcjami. Zakres współpracy z Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna
w Kołobrzegu oraz instytucjami swiadczacymi poradnictwo i pomoc dzieciom, jest adekwatny
do potrzeb przedszkola. W placówce nie ma zjawiska dyskryminacji wsród dzieci. W opinii rodziców,
wsparcie uzyskiwane przez dzieci odpowiada ich potrzebom. Przedszkole spełnia wymaganie
na poziomie wysokim.

Obszar badania: W przedszkolu rozpoznaje sie mo.liwosci psychofizyczne i potrzeby
rozwojowe oraz sytuacje społeczna ka.dego dziecka.


W przedszkolu rozpoznaje sie mo.liwosci psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuacje
społeczna ka.dego dziecka , a działania te prowadzone sa systemowo, co ustalono w trakcie badania.
Potrzeby i mo.liwosci dzieci nauczyciele rozpoznaja poprzez:

.
ankietowanie rodziców - ankiety informacyjne o dziecku przed przyjsciem do przedszkola rozdawane
na spotkaniu adaptacyjnym;
.
rozmowy z rodzicami - zbieranie informacji podczas zebran ogólnych i grupowych;
.
analize dokumentacji - orzeczen, opinii, kart obserwacji dzieci i diagnozy gotowosci szkolnej,
wytworów prac dzieci;
.
wywiady srodowiskowe;
.
rozmowy z dziecmi;
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI.
na podstawie wiedzy własnej i własnych doswiadczen - analiza sytuacji wychowawczej, obserwacja
psychologa, wychowawcy; wywiady anamnestyczne i srodowiskowe na temat sytuacji dzieci
o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
.
podczas zabaw dowolnych, czynnosci samoobsługowych i higienicznych;
.
podczas realizacji zajec dydaktycznych i zajec dodatkowych, pracy w kołach zainteresowan, w czasie
posiłku, pracy indywidualnej, pobytu na podwórku, podczas zabaw ruchowych oraz cwiczen porannych
i gimnastycznych.
Zdaniem nauczycieli, najwa.niejsze potrzeby rozwojowe dzieci to potrzeba bezpieczenstwa fizycznego
i psychicznego, przynale.nosci do grupy, aktywnosci, akceptacji, szacunku i uznania, dostrzegania swojej
wartosci, samorealizacji, realizacji zamiłowan i uzdolnien, a tak.e rozwoju mowy, zabawy i ruchu, aktywnosci
poznawczej i artystycznej, aktywnego uczestnictwa w .yciu przedszkola i srodowiska, decydowania
i współdziałania, rozwiazywania swoich problemów i wyra.ania własnych opinii, pokonywania swoich słabosci. W
przedszkolu podejmowane sa systemowe działania, których celem jest zaspakajanie indywidualnych potrzeb
rozwojowych dzieci. Odbywaja sie zajecia wczesnego wspomagania rozwoju, zajecia z psychologiem, logopeda,
rehabilitantem. Realizowany jest program autorski "Innowacyjne Metody pracy z dzieckiem o specjalnych
potrzebach edukacyjnych", prowadzone sa zajecia w ramach programu terapeutycznego z zakresu
eliminowania zachowan agresywnych dla dzieci w wieku przedszkolnym „Wiem kim jestem, wiem co robie” ,
ró.ne formy swobodnej ekspresji Freineta, program autorski „Wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych
w grupie przedszkolnej”. Działaja koła zainteresowan: matematyczne, muzyczno-taneczne, teatralne,
sportowe, ekologiczne, plastyczne. Prowadzona jest współpraca z rodzicami w celu niwelowania trudnosci
i zaburzen u dzieci w formie konsultacji (np. wskazywanie cwiczen). Przedszkole współpracuje z Poradnia
Psychologiczno Pedagogiczna (opinie, orzeczenia), Osrodkiem Wczesnej Interwencji, MOPS-em, PCPR-em,
Oddziałem Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami w Kołobrzegu
przy Szkole Podstawowej nr 5, Gabinetem Terapeutyczno - Szkoleniowym.W bie.acym roku szkolnym dzieci,
które zostały skierowane przez przedszkole na badania do specjalistów z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
w Kołobrzegu, otrzymały orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (16 dzieci) i opinie o potrzebie
kształcenia specjalnego (1 dziecko). Pomoca psychologiczno-pedagogiczna wynikajaca z obserwacji nauczycieli
objeto 12 dzieci.Rodzice w ankiecie potwierdzili, .e nauczyciele rozmawiaja z nimi o potrzebach i mo.liwosciach
ich dzieci (Wykres 1j).

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMIWykres 1j

Obszar badania: Informacje z przeprowadzonego rozpoznania sa wykorzystywane w realizacji
działan edukacyjnych. Zajecia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajecia
specjalistyczne sa odpowiednie do rozpoznanych potrzeb ka.dego dziecka.


Działania edukacyjne podejmowane w przedszkolu poprzedzone sa rozpoznaniem potrzeb dzieci,
a oferta przedszkola dostosowana jest do indywidualnych potrzeb ka.dego dziecka, co ustalono
w trakcie badania. Informacje z przeprowadzonego rozpoznania potrzeb, nauczyciele wykorzystuja do :
ró.nicowania czasu na wykonanie poszczególnych zadan i cwiczen, stopniowania trudnosci, stawiania ró.nych
wymagan w zale.nosci od mo.liwosci dzieci, proponowania dodatkowych zajec i zadan, planowania pracy
indywidualnej z dziecmi zdolnymi w oparciu o Przedszkolny system wspierania zdolnosci i talentów. Podczas
planowania pracy indywidualnej z dziecmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nauczyciele biora pod uwage
zalecenia sformułowane w opinii lub orzeczeniu z poradni psychologiczno - pedagogicznej. W Przedszkolu
prowadzone sa zajecia rewalidacyjne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z rehabilitantem,
logopeda i psychologiem. Dzieci posiadajace zalecenie od lekarza korzystaja z zajec z zakresu gimnastyki
korekcyjnej prowadzonej przez rehabilitanta zatrudnionego w placówce. W celu rozwijania kreatywnosci
organizowane sa zajecia kuchcikowe, szwedzki stół pozwalajacy na samodzielne przygotowywanie kanapek,
a tak.e konkursy recytatorskie, mini playback show, przeglady teatralne. W celu rozwijania kompetencji
społecznych dzieci anga.owane sa do sprzatania miejsca pracy i samodzielnego spo.ywania posiłków, wspólnie
z nauczycielem ustalaja tak.e kodeks grupowy. Nauczyciele stwarzaja sytuacje, w których dzieci moga oceniac
własne zachowania i współdziałac w grupie. Stosuja pozytywne wzmocnienia poprzez nagrody (tablica nagród).
Opracowywane sa Indywidualne Programy Edukacyjno- Terapeutyczne, a do 30.04.2013 były równie.
opracowywane Karty Indywidualnych Potrzeb i Plany Działan Wspierajacych. Dzieci o specjalnych potrzebach
edukacyjnych sa aktywizowane do udziału w konkursach, gdzie otrzymuja nagrody i wyró.nienia. Podczas

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMIwystepów np. teatralnych, dzieci zdrowe anga.owane sa w pomoc dzieciom o specjalnych potrzebach
edukacyjnych. Dzieci z rozpoznanymi deficytami i trudnosciami uczestnicza w zajeciach prowadzonych przez:

 logopede, rehabilitanta ruchowego, psychologa oraz nauczycieli wspomagajacych. Dzieci ze zdiagnozowanymi
uzdolnieniami uczestnicza w zajeciach: koła matematycznego, koła plastycznego, koła taneczno- muzycznego,
koła teatralnego, koła ekologicznego, koła sportowego. Obserwacja zajec potwierdziła, .e nauczyciele
podejmuja działania wynikajace z rozpoznanych wczesniej potrzeb dzieci. Zdaniem rodziców, w przedszkolu
prowadzone sa obserwacje dzieci, a informacje z tych obserwacji, sa im przekazywane na bie.aco. Rodzice
potwierdzili, .e nauczyciele rozmawiaja z nimi indywidualnie o mo.liwosciach i potrzebach dzieci, a dzieci
niepełnosprawne objete sa pomoca psychologiczno- pedagogiczna. Dzieci które maja zainteresowania np.
plastyczne, przyrodnicze, taneczne, sportowe, teatralne, matematyczne lub ekologiczne uczestnicza w zajeciach
dodatkowych, które rozwijaja ich zainteresowania. Dzieci które maja problemy .ywieniowe i nie moga spo.ywac
wszystkich produktów dostaja produkty, na które nie maja alergii. Nauczyciele organizuja dni adaptacyjne dla
dzieci nowoprzyjetych do przedszkola, w celu zapoznania z przedszkolem, nauczycielami i pracownikami
obsługi. Rodzice podali ponadto, .e nauczyciele przekazuja im indywidualne uwagi, np. o koniecznosci
stymulowania dziecka do wypowiedzi pełnymi zdaniami, potrzebie cwiczenia umiejetnosci samoobsługowych.

Obszar badania: Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i
innymi podmiotami swiadczacymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i
sytuacja społeczna.


Przedszkole współpracuje z instytucjami swiadczacymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich
potrzebami i sytuacja społeczna, co potwierdził dyrektor, wskazujac na korzysci wynikajace ze współpracy

z:
.
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kołobrzegu - współpraca polega na udzielaniu nauczycielom
pomocy w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb dzieci, planowaniu i realizacji zadan z zakresu
doradztwa edukacyjnego i rozwijaniu zainteresowan, uzdolnien dzieci oraz organizowaniu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej. Współpraca polega równie. na udzielaniu nauczycielom pomocy
w rozwiazywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
.
Miejskim Osrodkiem Pomocy Społecznej w Kołobrzegu - w zakresie pomocy materialnej i finansowej
dzieciom z rodzin o najni.szych dochodach (refundacja kosztów .ywienia i opłat za przedszkole);
.
Osrodkiem Wczesnej Interwencji -zapraszanie rodziców z dziecmi o specjalnych potrzebach
edukacyjnych na zajecia otwarte prowadzone Metoda W. Sherborne, wymiana doswiadczen miedzy
pracownikami osrodka, a nauczycielami przedszkola;
.
Oddziałem Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami
mieszczacym sie przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kołobrzegu -konsultacje nauczycieli
wspomagajacych, udział nauczycieli wspomagajacych w zajeciach pokazowych;
.
Prywatnym Gabinetem Terapii i Diagnozy Dzieci z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi - udział
w zajeciach nauczycieli wspomagajacych poprzez obserwacje i praktyke;
.
Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu Urzedu Miasta w Kołobrzegu.
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMIObszar badania: W przedszkolu sa realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujace
cała społecznosc przedszkola.


W przedszkolu realizowane sie działania antydyskryminacyjne obejmujace cała społecznosc, mimo i.
zdaniem nauczycieli i dyrektora, nie pojawiaja sie wsród dzieci zachowania dyskryminacyjne. Do przedszkola
uczeszczaja dzieci ró.niace sie temperamentem, usposobieniem, stanem zdrowia, pochodzace z ró.nych kregów
kulturowych, dzieci obcokrajowców. Nauczyciele prewencyjnie zapobiegaja wystepowaniu przypadków
dyskryminacji i w tym celu prowadzone sa działania profilaktyczne, majace na uwadze np. kategorie płci dziewczynki
i chłopcy maja swobodny dostep do wszystkich zabawek i same moga wybierac te zabawki, które
ich interesuja, kategorie religii - podczas organizacji uroczystosci wigilii, Jasełek, dzieci nieuczeszczajace
na lekcje religii, maja zapewnione inne zajecia. Dzieci z rodzin niezamo.nych otrzymuja dofinansowanie
do .ywienia, a stół szwedzki, umo.liwia dzieciom wybór potraw, według ich upodoban .ywieniowych.
Nauczyciele zapoznaja przedszkolaki z literatura dziecieca, traktujaca o problemach braku tolerancji, np.
"Brzydkie Kaczatko", na zajeciach realizuja tematy zwiazane z krajami Unii Europejskiej, co przyczynia sie
do poznawanie ró.nych kultur. Dzieci biora udział w akcjach charytatywnych np. "Góra Grosza", "Nakretki" oraz
działaniach na rzecz przedszkolaków, których rodzice maja trudna sytuacje finansowa (np. zbiórka odzie.y).
W przedszkolu obowiazuje „Kodeks Przedszkolaka”, na zajeciach nauczyciele realizuja tematy dotyczace Praw
Dziecka. Poprzez organizacje imprez, uroczystosci, spotkan, np. z okazji Dnia Babci i Dziadka, nauczyciele
kształtuja po.adane postawy tolerancji, otwartosci i szacunku. Program wychowawczy i profilaktyki uwzglednia
zapisy dotyczace tolerancji, a dzieci wdra.ane sa do pomocy niepełnosprawnym rówiesnikom, np. podczas
przygotowan do udziału w cyklicznych "Przegladach Twórczosci Tych, Którym Wedruje sie Troche
Trudniej". Zdaniem dyrektora, nauczyciele podejmuja wiele inicjatyw kształtujacych w dzieciach empatie
i tolerancje oraz szacunek do drugiego człowieka. Zasady szacunku do wszystkich, zawarte sa w wywieszonych
w salach kontraktach dobrego zachowania. Jeden dzien w tygodniu przeznaczony jest na przynoszenie przez
dzieci ich ulubionych zabawek. Zobowiazuje sie dzieci do przynoszenia zabawek niezbyt drogich i powszechnie
u.ywanych oraz uczy wspólnej nimi zabawy i dzielenia sie tak.e z tymi, którzy ich nie maja, ze wzgledu
na trudna sytuacje finansowa rodziców. Przedszkole uczy te. wra.liwosci poprzez przygotowywanie wspólnych
wystepów dzieci niepełnosprawnych, z dziecmi zdrowymi. W działaniach zapobiegajacych dyskryminacji,
nauczyciele posługuja sie tak.e bajkami terapeutycznymi i metoda dramy.

Obszar badania: W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada
potrzebom ich dzieci.


W opinii rodziców, wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci, co rodzice
potwierdzili w ankiecie. Zdaniem rodziców, nauczyciele wspieraja dzieci w rozwijaniu ich zdolnosci
i zainteresowan (Wykres 1j), w pokonywaniu trudnosci (Wykres 3j), a tak.e pokazuja dzieciom, .e wierza w ich
mo.liwosci (Wykres 2j).

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMIWykres 1j Wykres 2j


Wykres 3j

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMIRaport sporzadzili


l Krzysztof Skrzycki
l Anna Mazurek
Kurator Oswiaty:
........................................

Data sporzadzenia raportu:

07.01.2015

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI